Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige väljs genom kommunalval vart fjärde år. 
Stadsfullmäktige i Kristinestad har 27 medlemmar.


Stadsfullmäktiges uppgifter är enligt kommunallagen (§ 13) följande: 

Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. 
Fullmäktige skall

 1. fatta beslut om de centrala målen för verksamheten och ekonomin,

 2. fatta beslut om grunderna för hur förvaltningen skall organiseras,

 3. fatta beslut om grunderna för ekonomin och finansieringen samt godkänna budgeten,

 4. fatta beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som skall tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer,

 5. fatta beslut om de mål för verksamheten och ekonomin som skall ställas upp för kommunens affärsverk,

 6. fatta beslut om ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld,

 7. utse ledamöter i kommunens organ, om inte något annat stadgas nedan,

 8. fatta beslut om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner,

 9. utse revisorer,

 10. godkänna bokslutet och fatta beslut om ansvarsfrihet, samt

 11. fatta beslut om annat som fullmäktige enligt stadganden och bestämmelser skall besluta om.