Ungdomsjobbsedel

(tidigare sommarjobbsedel)

Regler för ungdomsjobbsedeln (gäller fr.o.m. 1.3.2019) 

Regler för sökande/beviljande av ungdomsjobbsedel

– Ungdomsjobbsedelns värde är 3 euro per ungdomsarbetstimme.

– En ungdom kan beviljas endast en sedel per kalenderår. Ungdomsjobbsedeln kan även sökas av arbetsgivare, som under samma kalenderår kan beviljas flera sedlar.

– Ungdomssedeln kan sökas fortlöpande och gäller hela året. Till sedeln kan räknas ungdomsarbetstimmar, som förverkligats under ansökningsmånaden och senare fram till det pågående kalenderårets slut. 

– Ungdomsjobbsedeln kan ges åt och gäller person som bor i Kristinestad och som under pågående år fyller 15 år, men inte 25 år och som 31. december före pågående år hade Kristinestad som hemkommun

Exempel

– Stina fyller 23.3.2019 15 år och hade Kristinestad som hemkommun 31.12.2018.

– Pelle fyllde 23 år 31.12.2018 och hade Kristinestad som hemkommun 31.12.2018.

– Lars fyllde 20 år 30.11.2018, men hade Vasa som hemkommun 31.12.2018.

– Lena fyller 25 år 31.5.2019 och hade Kristinestad som hemkommun 31.12.2018

Stina och Pelle uppfyller kravet för ungdomsjobbsedeln, men varken Lars eller Lena kan få ungdomsjobbsedel

Ansökningsblankett

Regler för arbetsgivaren

Staden betalar som understöd åt arbetsgivare, som gett jobb åt unga Kristinestadsbor, 3 euro per ungdomsarbetstimme. Ungdomsarbetstimmar kan utföras av en eller flera ungdomar, som berättigar till ungdomsjobbsedel. Maximalt kan arbetsgivare lösa in 90 arbetstimmar per ungdomsjobbsedel som ungdomen lämnat åt arbetsgivaren samt ytterligare in 90 arbetstimmar utförda av samma ungdom med ungdomsjobbsedel som arbetsgivaren sökt.

Förutsättning för utbetalning är att

– Ungdomen har varit i arbetsförhållande under kalendertiden 1.1–31.12.

– Arbetsgivarens hem- eller verksamhetsort är Kristinestad.

– Med den unga uppgörs ett skriftligt arbetsavtal.

– Arbetsgivaren har utsett en ansvarsperson som sköter handledningen i arbetet och ärenden som ansluter sig till övervakning av arbetet.

– Arbetsgivaren tillämpar gällande bestämmelser och regler i anställningsvillkoren, info finns på www.tyosuojelu.fi.

– Om den unga arbetstagaren är familjemedlem hos arbetsgivaren förutsätts ytterligare att arbetsgivaren har även andra anställda under kalenderåret.

Redovisning

För utbetalningen skall arbetsgivaren senast vid utgången av det år anställningen pågått på särskild blankett redovisa ungdomsjobbet, bifoga ungdomsjobbsedeln och försäkra att arbetsgivaren uppfyller de villkor som staden bestämt gällande ungdomsjobbsedeln.

– Stadsstyrelsen 18.2.2019