Reformen av arbets- och näringstjänsterna

Ansvaret för att anordna arbets- och näringstjänsterna överförs 1.1.2025 till kommunerna, eller till så kallade sysselsättningsområden som består av flera kommuner. 

Arbetskraftsbasen, dvs. antalet arbetsföra invånare för ett sysselsättningsområde måste vara minst 20 000 personer. Dessutom måste sysselsättningsområdet utgöra en geografiskt sammanhängande och funktionell region med hänsyn till arbetsmarknaden. 

Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning och ökar arbets- och näringstjänsternas effektivitet, tillgänglighet, resultat och mångsidighet.

Så framskrider reformen

Stadsfullmäktige i Kristinestad beslöt 23.10.2023 att staden ansluter sig till sysselsättningsområdet samkommunen för yrkesutbildningen i Syd-Österbotten (Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Vuoksi).

Kommunerna eller de samarbetsområden som kommunerna bildar har nu lämnat sin anmälan om bildande av sysselsättningsområden till arbets- och näringsministeriet.

Arbets- och näringsministeriet har från kommunerna tagit emot sammanlagt 38 anmälningar och 7 ansökningar om undantag från organiseringsansvaret för arbetskraftsservice. Dessutom meddelade fem kommuner att de inte ordnar tjänsterna själva eller att de är med i samarbetsområdet.

Arbets- och näringsministeriet och finansministeriet behandlar mottagna anmälningar och ansökningar om undantag under november. I slutet av november är det känt vilka sysselsättningsområden som kan framskrida som planerat. Dessutom är det känt för vilka områden bildandet av ett sysselsättningsområde bereds genom statsrådets beslut (s.k. stupstocksförfarande). Förfarandet inleds om en kommun eller ett samarbetsområde som lämnat in en anmälan eller ansökan om undantag inte uppfyller de kriterier för organiseringsansvar som anges i lagen. Om förfarandet måste inledas, ska de kommuner som berörs av förfarandet höras om förslaget till det sysselsättningsområde som ska bildas.

Statsrådet fattar beslut om sysselsättningsområdena senast i februari 2024.

Stadens kontaktperson: Välfärdsdirektör Emilia Mattsson Nortamo, emilia.mattsson.nortamo@krs.fi. 

Mera information:

Kommunförbundet

Arbets- och näringsministeriet