Allmänt

 Välkommen till Kristinestads medborgarinstitut!

Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år inleds institutets 57:e verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls av staden Kristinestad och erhåller ­under­stöd av staten för verksamheten. Genom kurser, studiecirklar och föredrag i olika ämnen erbjuder institutet varje medborgare en möjlighet att öka sina kunskaper och färdigheter samt berika sin fritid. Institutet är tvåsprå­kigt.


Medborgarinstitutets kansli

Västra Långgatan 34 B, 64100 Kristinestad

Rektor
Anette Norrgrann
040-7766 530
anette.norrgrann@krs.fi

Sekreterare
Alexandra Teir
040-1544 805
alexandra.teir@krs.fi

Slöjdlärare
Helbe Pajari
050-4645 560
helbe.pajari@krs.fi

Kursplanerare
Päivi Tuomisto
040-778 1558
paivi.tuomisto@krs.fi


Institutets arbetsår 2022-2023
Den egentliga kursverksamheten inleds 12.9.2022 (vecka 37) om inget annat datum meddelas i program­met. Vårterminen inleds 9.1.2023 (vecka 2).

Under höstlovet vecka 42 (17-23.10.2022) samt under sportlovet vecka 9 (27.2-5.3.2023) förekommer ingen undervisning i stadens skollokaliteter.

Inträdeskrav
Var och en kan delta i kursverksam­heten oberoende av ålder! 

Kursanmälan
Via hemsidan:
www.opistopalvelut.fi/kristinestad

Per telefon:
Sekreterare Alexandra Teir 040-1544 805
Rektor Anette Norrgrann 040-7766 530
Slöjdlärare Helbe Pajari 050-4645 560
Kursplanerare Päivi Tuomisto 040-7781 558

Inga anmälningar tas emot per epost eller sms.

Kursledarna sköter om inskrivningen till kurserna.

Annulleringar
Kurser med förhandsanmälan är bindande. Om du trots allt inte kan delta i en kurs är det ytterst viktigt att du meddelar kansliet senast tre arbetsdagar innan kursen inleds.

I annat fall faktureras kursavgiften, även om du inte deltar. Om du inte tänker fortsätta under vårterminen i en kurs som pågår hela läsåret, skall du meddela kansliet i god tid före höstterminens slut.

Alla annulleringar görs till kansliet (OBS! Inte till läraren!). Det är speciellt viktigt att annullera en kurs i tid eftersom det ofta finns någon annan som står på väntelistan.

Termins-/kursavgifter
Termins- och kursavgifter faktureras från kansliet. Avgifterna omnämns skilt för varje kurs i studieprogrammet. För kurser som pågår hela läsåret numreras kurserna terminsvis: xxxxxxH för höstterminen och xxxxxxV för vårterminen.

Studieintyg
Om du vill ha intyg över deltagande i en kurs bör du kontakta medborgarinstitutets kansli innan läsåret är slut.

Försäkringar
Eleverna är inte försäkrade från institutets sida. Eleverna i "farliga" kurser t.ex. trä- och metallslöjd, bör notera detta! Elever under 16 år är försäkrade.

Information
Institutet meddelar om sin verksamhet på hemsidan, genom annonser och notiser i lokalpressen samt på sociala medier.
Facebook: Kristinestads MI - Kristiinankaupungin KO
Instagram: krs_miko

Kursutbudet hittas också här.

Nya kurser
Förslag till nya kurser kan meddelas per e-post till mi@krs.fi eller per telefon eller epost till institutets personal.

 


 

MI:s kur­savgifter för arbetsperioden 2022-2023:

1)     Avgifterna för enskilda föreläsningar, seminarier och specialkurser bedöms av medborgarinstitutet från fall till fall enligt kostnaderna för kursen, minimi 10 €. Dessa kursers minimi-antal och maximi-antal deltagare bedöms också från fall till fall av medborgarinstitutet.

2)     Kursavgift betalas skilt för varje kurs enligt välfärdsnämndens fastställda taxor. Kursavgifterna faktureras med undantag för föreläsningarna som betalas kontant på plats. Om man uteblir från kurser utan att annullera sitt deltagande faktureras kursavgiften i varje fall. Vid anmälan till kurs bör man uppge sin personbeteckning vilken behövs för faktureringen.

3)     individuell undervisning på musikinstrument (20 min./person/vecka)  45 €
        individuell undervisning på musikinstrument (30 min./person/vecka)   75 €

4)     individuell språkundervisning 10 lektioner/termin 150 €

5)     familjekurser 10-50 €

6)     Öppna universitetskurser 25 €/studiepoäng

Rektor har rätt att avgöra i vissa gränsfall.

 

För deltagande i gymnastikkurser (kursnumret börjar med 8301) kan ett terminskort köpas från kansliet för 45 euro som berättigar till att delta i alla gymnastikkurser. Terminskortets avgift faktureras.

 

För den GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN uppbärs följande avgifter:

-          bildkonst 65 €/termin, materialavgiften ingår (40 lektioner/termin)

-          hantverk 65 €/termin, materialavgiften ingår (40 lektioner/termin)

-          teaterkonst 35 €/termin + ev. materialkostnader.

 

Hantering av personuppgifter

Vid anmälan till kurser samlas följande personuppgifter in: för- och efternamn, personsignum, adress, e-post, mobiltelefon.

Personuppgifterna används för identifiering av kursdeltagarna, fakturering av kursavgifter samt direkta meddelanden gällande kursen.

Följande uppgifter behövs för lagstadgad statistik till utbildningsstyrelsen och statistikcentralen: kön, modersmål, utbildningsnivå samt huvudsaklig sysselsättning.

Uppgifterna är endast tillgängliga för MIs administrativa personal och överlåts inte till utomstående personer.


Welcome to Kristiinankaupungin kansalaisopisto

Kristiinankaupungin kansalaisopisto is an adult education center that was founded in 1966. Lifelong and life wide learning is the leading concept for the adult education centre. Anyone can attend the courses, irrespective of their age, profession or educa-tional background. The adult education centre promote cultural and educational equal-ity by offering anyone opportunities for learning citizenship skills and developing their personality.
For further information please contact the office:
telephone: 06-2216 254/+358 40 7766 530
e-mail: mi@krs.fi