Understöd till konst- och kulturverksamheten av serviceområdet för välfärden i Kristinestad

Vid beviljandet av stipendier och bidrag poängterar välfärdsnämnden målsättningarna i Kristinestads strategi 2025, Undervisning- och kulturministereriets styrdokument, målsättningar som ingår i Kulturprogrammet Österbotten 2021-2025:

 • Mångsidigt fält av samarbetande kulturaktörer
 • Välfärd genom kultur
 • Attraktiv evenemangsstad
 • Starkt kulturarv
 • Konst- och kulturtjänster för barn och unga

Allmänna villkor för beviljande av bidrag:

 • Villkoret för beviljande av bidrag är att sökandens hemkommun är Kristinestad under året som bidraget används.

 • Vid fördelningen av bidragen beaktas verksamhetens art, omfattning och samhälleliga betydelse.

 • Redovisning över användningen av bidraget ska ges på sådant sätt som bildnings- och fritidsnämnden förutsätter.

 • Bidraget får inte användas för annat ändamål än det i ansökan nämnda. Bidraget kan återkrävas om de allmänna villkoren inte uppfylls.

 • Om bidraget eller en del av det inte används ska bildnings- och fritidscentralen, kultursekreteraren genast meddelas därom. Meddelandet ska göras senast i början av oktober så att bidraget kan beviljas till en annan sökande.

 • Bidraget beviljas inte för evenemang eller kostnader som ansöks i efterskott för redan förverkligade evenemang eller kostnader.

 • Ansökan ska göras på för ändamålet avsedd elektronisk eller pappersblankett.


Bidrag:

1. Bidrag för kulturverksamheten
Ansökningstid: mars månad (se upp datum). Bidraget för konst- och kulturverksamheten kan sökas av en grupp, förening eller ett samfund.

Understöd kan sökas för

 • föreningars, samfunds och organisationers konst- och kulturverksamhet
 • kulturtjänster, festivaler, evenemang

Till ansökan bifogas

 • föregående års bokslut och verksamhetsberättelse
 • årets budget och verksamhetsplan
 • föreningens stadgar (om sökanden är ny eller om stadgarna har ändrats sedan föregående ansökan)

2. Årets konstnär
Ansökningstid: mars månad (se upp datum).
Utnämningen till Årets konstnär kan ansökas av personer vars hemort är Kristinestad. Utnämningen gör den konstgren, som konstnären representerar, mera känd och främjar uppkomsten av arbetstillfällen.
Till ansökan ska bifogas en tydlig arbetsplan för konstnärsåret inklusive uppgifter om samarbetspartner, t.ex. kulturinrättningar, föreningar och/eller andra parter. Årets konstnär utnämns för det år som följer på beslutet.

3. Konststipendierna, små bidrag och projektbidragen kan sökas året om, ansökningarna behandlas tre-fyra gånger per år.

3.1 Projektbidrag är av engångsnatur och uppfyller kriterierna för ett projekt. Sökanden kan vara en enskild person, grupp eller ett samfund.
Projektet ska ha en realistisk kostnadsstruktur och målsättningarna ska motsvara målsättningarna i Kristinestads strategi, stöda utvecklingsmålen för kulturverksamheten eller skapa nya verksamhetsformer.

3.2 Konststipendium/Små bidrag
Stipendium för konstnär som avlagt yrkesutbildning eller som genom sitt arbete blivit en ansedd konstnär, beviljas t.ex. för att producera ett konstverk eller utställningskostnader.

Små bidrag kan ansökas t.ex. för evenemang avsedda för allmänheten, som kompletterar det nuvarande lokala kulturutbudet och för kostnader för evenemangshelheten, bl.a. marknadsförings- och utrymmeskostnader samt arvoden.
Små bidrag kan beviljas samma sökande endast en gång per kalenderår.

Ansökan kan göras elektroniskt eller sändas per post, poststämpel 31.3.2023 godkänns: 
Serviceområde för välfärd i Kristinestad/kultur, PB 13, 64101 Kristinestad

Besöksadress:
Serviceområde för välfärd i Kristinestad
Västra Långgatan 34B
64100 Kristinestad

Förfrågningar:
Riitta Raikio-Söderlund, kultursekreterare, förman för museienheten
tel. +358 (0)40 508 5230
riitta.raikio-soderlund@krs.fi