Mätningsverksamhet

Allmänt

Mätningsavdelningen sköter om fastighetsbildningsuppgifter inom detaljplaneområden (tomtindelningar, tomtstyckningar, samt styckning av allmänt område m.m.) Utanför detaljplanerade områden sköter Lantmäteriverket (www.maanmittauslaitos.fi) om fastighetsbildningen.

Lantmäteriteknikern fungerar som förrättningsingenjör och är därmed offentligt köpvittne på tjänstens vägnar.

Vi utför de myndighetsuppgifter som berör nya byggnaders utmärkande i terrängen och lägessyner.

På mätningsavdelningen upprätthåller vi även stadens baskartor och adresskartor samt ansvarar för stadens arrendeverksamhet.

Mätningsavdelningen handhar också olika terrängmätningar, bl.a:

– kartläggningar och avvägningar

– husutpålningar

– lägessyner

– kontrollmätningar (byggnader, vägar, m.m.)