Detaljplan för Skatan

Detaljplan

Stadsfullmäktige har godkänt detaljplanen vid sitt sammanträde 13.6.2022, § 24.

Vasa förvaltningsdomstol har den 22.12.2023 gett avslag på besvär mot planen. Planen har trätt i kraft.

 Plankarta (pdf 4,54MB)
 Planbeskrivning (pdf 16,1MB)

 

Förslaget är offentligt framlagt till påseende under tiden 8.7. – 13.9.2021 på kommunens webbplats, 

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplan för Skatan) och lämnas in senast 13.9.2021. Även elektroniska blanketten "Anmärkning mot planförslag" kan användas.

Planförslag

Planbeskrivning

Bilagor

Bilaga 1, naturinventering 2008, (på finska)

Bilaga2, naturinventering 2009, (på finska)

Bilaga 3, naturinventering 2017,2021, (på finska)

Bilaga 4, Rakennuskantainventointi (Svensk översättning efter sidan 13)

Bilaga 5, Uppdaterad byggnadsinventering 2021

Bilaga 7, Program för deltagande och bedömning

Bemötanden till åsikter och utlåtanden

Blankett: Anmärkning mot planförslaget