Delgeneralplanförslag för Åback vindkraftpark

Delgeneralplan för Åback vindkraftpark

Stadsfullmäktige har godkänt planen vid sitt sammanträde 13.2.2023 § 2. Mot planförslaget har inlämnats två besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Behandling av besvären fortsätter med att staden ger sitt bemötande.

Plankarta (pdf 11,4MB)

Planbeskrivning (pdf 14,4 MB)

 -------------------------------------------

Delgeneralplanförslaget för Åback vindkraftspark finns till påseende  under tiden 28.6.2022. – 31.8.2022.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Delgeneralplan för Åback vindkraftspark) och lämnas in senast 31.8.2022. Även elektroniska blanketten "Anmärkning mot planförslag" kan användas.

Bilagor:

Planbeskrivning, pdf (10 mb)
Program för deltagande och bedömning
, pdf (627 kb)
Rapport över bullermodellering, pdf (2,5 mb)
Landskap och fotomontage, pdf (10,7 mb)
Landskapsutredning för Åback vindkraftspark, pdf (4,2 mb)
Natur- och fågelutredning, pdf (5,6 mb)
Fornlämningsinventering  för Dagsmarks vindpark i Kristinestad 2014, pdf (13,6 mb)
Planläggarens bemötande till inkommen respons över planutkastet, pdf (497 kb)
Vindkraftprojektets skuggeffektutredning, pdf (1 mb)
Lentoestevalosuunnitelma (på finska), pdf (96 kb)
Planbeteckningar och bestämmelser, pdf (10 mb)
Karta, pdf (10 mb)