Delgeneralplan för Åback vindkraftpark

Planutkast

Utkastet är offentligt framlagt till påseende under tiden 13.5. - 11.6.2021 på kommunens webbplats.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Åback vindkraftpark) och lämnas in senast 11.6.2021. Även elektroniska blanketten "Åsikt om planutkast" kan användas.

Generaplanens allmänna infotillfälle ordnas i två delar. Ett virtuellt infotillfälle ordnas måndagen 24.5.2021 kl. 17 framåt.

Teamslänk:

Noggrannare information och instruktioner finns här:

Åsiktsblankett

Tisdagen 25.5.2021 kl. 14-19 är planmaterialet framlagt och projektörer håller mottagning i Majbo (Åbackvägen 4, 64320, Dagsmark). Välkommen!

Bilagor:

Planbeskrivning

Bilaga 1, planutkast

Bilaga 2 Program för deltagande och bedömning

Bilaga 3 Buller och skuggningsmodellering (på finska)

Bilaga 4 Synlighetsanalys och illustrationer (på finska)

Bilaga 5 Landskapsutredning (på finska)

Bilaga 6 Rapport över naturutredning (på finska)

Bilaga 7 Rapport över arkelogiska utredning (på finska)