Delgeneralplan norr om Kristinestadsvägen

Planutkast, framläggande till påseende 

Planutkastet är framlagt till påseende fram till 8.1.2024

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Delgeneralplan norr om Kristinestadsvägen) och lämnas in senast   8.1.2024. Även elektroniska blanketten "Åsikt i planeärendet" kan användas.

Planbeskrivning (5,06 mb)

PDB (982 kb)

Planutkast (1,55 mb)

Naturinventering (solpark) (9,62 mb)

Naturinventering (21,17 mb, på finska)

Naturinventering, sammandrag (4,69 mb)

Kulturhistorisk utrednings, (6,81 mb)

 Arkelogisk utredning (2,78 mb)

Sammandrag, webenkät (1,13 mb)

Responsrapport (859 kb)

Bedömning av klimatkonsekvenser (1,33 mb)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Material från infotillfället 26.10.2023

Presentation av preliminärt utkast av delgeneralplan för Industriområdet Norr om Kristinestadsvägen

Planutkastet med tillhörande bilagor kommer allmänt till påseende efter planläggningssektionens behandling 23.11.2023. Obs! planutkastet är fortsättningsvis under arbete innan det publiceras officiellt.

Projoplan/ Petri Tuormalas presentation  (pdf 5,10 MB)

Presentation av Kristinestad Solpark

Sweco/ Filemon Wolframs presentation (pdf 2,40 MB)

-----------------------------------------------------------------

Program för deltagande och bedömning

Delgeneralplan norr om Kristinestadsvägen. 


Framlagt till påseende under tiden 9.2-11.3.2023 på kommunens webbplats

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet PDB norr om Kristinestadsvägen) och lämna in senast 11.3.2023. Även elektronisk blankett "Åsikt om planutkast" kan användas.

Bilagor:

Program för deltagande och bedömning (2 MB)

Enkät till intressenterna för insamling av utgångsinformation

Syftet med denna enkät är att samla in utgångsinformation och utvecklingsidéer inför beredningen av delgeneralplanen. De slutliga målen för planen utformas under planeringsprocessen i samarbete med intressenterna.

Det tar ca 10 minuter att svara på enkäten. Du kan ge svaren anonymt. De uppgifter som lämnats i svaren utnyttjas i beredningen av delgeneralplanen.

Du kan studera planeringsområdet i stadens karttjänst.