Delgeneralplan norr om Kristinestadsvägen

Program för deltagande och bedömning

Delgeneralplan norr om Kristinestadsvägen. 


Framlagt till påseende under tiden 9.2-11.3.2023 på kommunens webbplats -> Boende och miljö -> Planläggning och mätningsverksamhet -> Aktuella planer.


Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet PDB norr om Kristinestadsvägen) och lämna in senast 11.3.2023. Även elektronisk blankett "Åsikt om planutkast" kan användas.

Bilagor:

Program för deltagande och bedömning (2 MB)

Enkät till intressenterna för insamling av utgångsinformation

Syftet med denna enkät är att samla in utgångsinformation och utvecklingsidéer inför beredningen av delgeneralplanen. De slutliga målen för planen utformas under planeringsprocessen i samarbete med intressenterna.

Det tar ca 10 minuter att svara på enkäten. Du kan ge svaren anonymt. De uppgifter som lämnats i svaren utnyttjas i beredningen av delgeneralplanen.

Du kan studera planeringsområdet i stadens karttjänst.

Enkäten är öppen till 8.3.2023.

Klicka på länken nedan för ditt svar

https://s.surveyplanet.com/m8fjqzo9