Vägbidrag och övertagande av underhåll

Vägbidrag för år 2022 underhållskostnader

Ansökningstiden har avslutats.

För vägar vars längd är minst 250 m och har minst en fast boende, kan bidrag för underhållskostnader sökas hos KRS Gatu, förutsatt att sökanden fyller kraven enligt Lagen om enskilda vägar §84.
Skilda ansökningsblanketter för sommar- och vinterunderhåll bör uppgöras. För sommarunderhållskostnaderna erfordras kvittenser. Blankett finns här på sidan till vänster under "Blanketter", eller kan begäras från Gatukontoret tel. 040 5919801.

Lagen om enskilda vägar har reviderats - de kommunala vägnämndernas uppgifter har upphört i slutet av 2019. Staden Kristinestad beviljar fortsättningsvis understöd för väglag som fyller kriterierna, förutsättningen är att det bildats ett väglag för att sköta de ärenden som gäller vägen och att uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg- och gatunätet är uppdaterade i enlighet med vad som förutsätts i §50.

Sista inlämningsdag för vägbidragsansökan är 28.02.2023.

Ansökan med bilagor kan inlämnas elektroniskt eller till adressen KRS Gatu/vägbidrag, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad.

Bidrag för underhållskostnader eller för staden Kristinestads övertagande av underhållet på enskilda vägar

Revidering av grunder och fordringar som gäller vid ansökan. Tekniska nämndens beslut (pdf, 107 kB).


Närmare upplysningar
ges av vägbyggmästare Niklas Brandt tel. 040 5450021 eller sekreterare Terés Berglund tel. 040 5919801.

 

Statsbidrag

NTM-centralen beviljar statsbidrag för bland annat förbättring och reparation av enskilda vägar. Läs mera om NTM-centralens bidrag här.