Vägbidrag

Vägbidrag för år 2023 underhållskostnader

Lagen om enskilda vägar har reviderats - de kommunala vägnämndernas uppgifter har upphört i slutet av 2019. Staden Kristinestad beviljar fortsättningsvis understöd för väglag som uppfyller följande kriterier:

 -  Väglag är grundat för att sköta de ärenden som gäller vägen.

 -  Uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen är uppdaterade i registret över                  enskilda vägar (Lantmäteriverkets register) och informationssystemet för väg- och              gatunätet (Digiroad). Hänvisning till §50 i Lagen om enskilda vägar.

 -  Vägens längd är minst 250 m och har minst en fast boende.

 -  Redovisning på vägens underhållskostnaderna (kopior av kvitton).

 -  Två skilda ansökningsblanketter om vägbidrag lämnas in, om väglaget söker både för        sommar- och vinterunderhåll.

 -  Väglaget använder sig av Kristinestad stads uppdaterade ansökningsblankett om                vägbidrag 1/2024.

Sommarunderhåll

Budgetsumman för år 2024 är 20 000€.
Kostnader som godkänns är underhållskostnader som grusning, sladdning, dikning, byggande av trummor och slyröjning av vägdiken. Administrativa kostnader är inte underhållskostnader. Redovisning av kostnaderna fordras (kopior av kvitton). Bidrag sökes i efterskott, år 2024 sökes för underhållskostnader för år 2023.
Om vägen erhåller statsbidrag för underhållskostnaderna beaktas endast 50% av kostnaderna. 

Vinterunderhåll

Budgetsumman för år 2024 är 4 000€.
Administrativa kostnader är inte underhållskostnader. Redovisning av kostnaderna fordras (kopior av kvitton). Bidrag sökes i efterskott, år 2024 sökes för underhållskostnader för år 2023.

 

Elektronisk ansökan

Väglaget hänvisas till att använda uppdaterad ansökningsblankett. 
Den ifyllbara ansökningsblanketten fylls i och sparas på datorn. Skicka in ansökningen och eventuella bilagor per e-post till KRS Gatu.

Ansökningsblankett för vägbidrag

Ifyllbar ansökningsblankett (pdf, 932 kB)

 

Pappersansökningar

Väglaget hänvisas till att använda uppdaterad ansökningsblankett. 
Ansökningshandlingarna kan även i pappersformat inlämnas per post till Tekniska centralen, KRS Gatu, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad eller genom att besöka Tekniska Centralen. Märk kuvertet "vägbidrag".

Ansökningsblankett för vägbidrag

Word (160kB)
PDF (188kB)

 

De enskilda vägar som önskar få vägbidrag för underhåll bör lämna in sin ansökan
till KRS Gatu senast 29.02.2024 kl.16:00. Försenade ansökningar beaktas inte.

Serviceområdet för tekniska tjänster har rätt att förkasta bristfällig ansökan som inte uppfyller ovannämnda kriterier.
Tekniska nämnden är det förtroendeorgan som beslutar om bidragen enligt de principer som nämnden fastställt.

 

Nyttiga länkar

Lantmäteriverket - register över enskilda vägar  

Trafikledsverket - Digiroad

Lag om enskilda vägar 

Tieyhdistys


Kontaktuppgifter

Vägbyggmästare Niklas Brandt tel. 040 545 0021
Sekreterare Terés Berglund tel. 040 591 9801

E-post adress: fornamn.efternamn@krs.fi

 

Statsbidrag

NTM-centralen beviljar statsbidrag för bland annat förbättring och reparation av enskilda
vägar. Bidrag kan inte beviljas i efterskott. Läs mera om NTM-centralens statsbidrag.