Snöplogning

Anbudsbegäran

Objekt: Serviceområdet för tekniska tjänster, Fastigheter inbegär offert på snöplogning och sandning av följande områden enligt bilaga 1, Snöplogningen/sandningen utföres under vinterhalvåret enligt behov, eller efter snöfall då ett snö medeldjup på 4cm uppnåtts. Och enligt direktiv av arbetsledaren vid fastigheter.

Anbuden gäller år 2023, 2024.

Beställare: Kristinestad stad, Fastigheter

Tidtabell: Arbetet påbörjas enligt väderförhållanden.

Intyg: Entreprenör skall för att bli antagen som entreprenör till anbudet bifoga följande intyg: - intyg över att skatter och pensionsavgifter är betalda.

Anlitas underentreprenörer skall intyg över att deras skatter och pensionsavgifter är betalda även bifogas anbudet.                                           

Innan entreprenadkontrakt undertecknas skall entreprenör inlämna följande handlingar till beställaren:

- utredning över registrering i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret samt i registret över mervärdesskattepliktiga enligt mervärdesskattelagen.

- utredning över i kraft varande ansvarsförsäkring.

Områden skottas och sandas så att bil och gång trafiken på områden är trygg. Förekommer oklarheter angående vinterunderhållet skall detta meddelas arbetsledaren vid Fastigheter tel. 040 1489005.

De uppgifter, intyg och utredningar som avtalsparten uppvisar får inte vara mera än tre månader gamla. Saknas något av ovanstående intyg, eller anbudsblanketten är bristfälligt ifylld anses detta som tillräcklig grund för förkastande av anbud. Beställaren förbehåller sig rätten att godta eller förkasta givna anbud.

Anbudstid: Anbud skall inlämnas senast den 12.10.2022 kl.13.00 i slutet kuvert.

Anbud: Skall ges på bifogad anbudsblankett och enligt bifogade handlingar samt inlämnas till nedanstående adress:

Kristinestad stad,Tekniska Centralen, tf Teknisk Direktör Markku Niskala, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Märk kuvertet: Snöröjning 2023/Fastigheter                                   

På förfrågningar svarar: tf. Teknisk Direktör Markku Niskala tel. 040 5599229 / Arbetsledare Stefan Lindell tel. 040 1489005