Lomakkeet

1. Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta (naapurin kuuleminen)

2. Vastaava työnjohtaja, kvv-työnjohtaja ja vastaava työnjohtajailmanvaihtolaitteistolle Työnjohtajalle:kts MRA 70§ ja MRL 122§

3a. Rakennuslupa b)Toimenpidelupa c) Toimenpideilmoitus d) Purkamisilmoitus

3b. Maisematyölupahakemus

4. Suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamislupahakemus

5. Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK9

6. Rakennushankeilmoitus (RH1) ja aloitusilmoitus (RH5)

Täyttöohjeet

7. Huoneistotiedot (RH2)

8. Ilmoitus vesirakennustyöstä

Tämä ilmoitus on aina lähettettävä ELY-keskukseen sekä kopio paikalliselle ympäristöosastolle.

Ilmoituksen lisäksi voidaan vaatia LUPA niin ota yhteyttä rakennusviranomaisiin kun suunnittelet vesirakennustyötä.

9. Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta

10. Hakemus kokoontumistilaksi

11. Rakennustyö aloituskokous

12. Tarkastuspöytäkirja

13. Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus

Ilmoitus verohallinolle koskien rakentamista saadakseen todistus

1. Ilmoitus verohallinolle

Asiakirjoja ja lomakkeita jätevesijärjestelmästä

1. Selvitys jätevesijärjestelmästä

Vastaava KVV-työnjohtaja on toimittettava täytetty tarkastuspöytäkirja rakennusviranomaisille käyttöönottokatselmuksessa tai viimeistään lopputarkastuksen yhteydessä.