Arrenden

Allmänt

Staden utarrenderar tomter och områden för olika ändamål. Det största antalet legoförhållanden utgörs av byggnadsplatser för fritidsbebyggelse. Andra arrenden är för bostäder samt för industri- och lagerändamål.
Dessutom utarrenderas jordbruksmark.

Överlåtelse av legorätten

Legotagaren har enligt de flesta legoavtalen rätt att överlåta legorätten på tredje man utan att höra legogivaren.

Mottagaren är dock skyldig att underrätta legogivaren om överlåtelsen inom 3 månader från överlåtelsen.

Till anmälan skall fogas legoavtal samt avskrift av överlåtelsehandlingar.

Mottagaren är skyldig att låta inskriva sin legorätt enligt stadgarna i jordbalken (540/95)

Kontaktperson

Magnus Storsjö, mätningstekniker
Tfn 050-3502736
e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi
Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad