Revidering av del av Dagsmark delgeneralplan

Revidering av del av Dagsmark delgeneralplan har godkänts av stadsfullmäktige 14.11.2022 och planen har trätt ikraft

Plankarta

Planbeskrivning