Statistik

Fosta sidan bild 8

 

 

 

 

 

Vattenverket 2023

Anlsutningar
Pumpad vattenmängd
Vattenledningar 

1 586 st
420 975 m³ 
160 km

 

Reningsverket 2023

Anslutningar
Renad vattenmängd
Avloppsledningar

1 394 st
392 192 m³
115 km