Serviceavgifter

Fosta sidan bild 3

 

 

 

 

Grundavgift

Grundavgiften fastställs på basen av fastighetens vattenförsörjning och avlopp:

Grundavgift för vatten-                  Grundavgift för                        Grundavgift för
försörjning och avlopp                   vattenförsörjning                     avlopp

190 € (moms 0 %)                         90 € (moms 0%)                      100 € (moms 0%)     
235,60 € (inkl. moms)                   111,60 € (inkl. moms)               124 € (inkl. moms)

Grundavgiften höjs från 1.1.2024 enligt följande

Grundavgift för vatten-                  Grundavgift för                        Grundavgift för
försörjning och avlopp                   vattenförsörjning                     avlopp

235,00 € (moms 0 %)                    110,00 € (moms 0%)                 125,00 € (moms 0%)     
291,40 € (inkl. moms)                    136,40 € (inkl. moms)                155,00 € (inkl. moms)

Grundavgift för fastighetspumpstation

85,00 € (moms 0 %)
105,40 € (moms 24 %)

 Grundavgiften höjs från 1.1.2024 enligt följande

105,00 € (moms 0 %)
130,20 € (moms 24 %)

Förbrukningsavgifter

Grunden för förbrukningsavgiften är den mängd vatten fastigheten förbrukar.
Mängden mäts med en mätare som installeras av vattenförsörjningsverket.
Förbrukningsavgiften uppbärs skilt för vattenförsörjning och avlopp.
Förbrukningsavgiften för bostadsfastigheter och andra fastigheter, vilkas
vattenförsörjning kan jämföras med dessa är:

 

avgifter gammal

 

 Förbrukningsavgifterna höjs från 1.1.2024 enligt följande:

taxa ny

 

 

Sprinkleravgifter

K ( Lätt )                   = förbrukningsavgift för 200 m3/år
NI-III ( Normal I-III )  = förbrukningsavgift för 500 m3/år
R ( Krävande )          = förbrukningsavgift för 800 m3/år

Om avloppsvattenförbrukningen inte kan mätas med en vattenmätare uppskattas förbrukningen till 50 m3/mantalsskriven person/år.

 

Avgift för granskning av vattenmätaren

Avgift för granskning av vattenmätare uppbärs för granskning som vattenförsörjningsverket utför av vattenmätarens ställning om granskningen sker på begäran av anslutaren och konstaterat fel är mindre än det som fastställts i de allmänna leveransvillkoren.

Avgiften fastställs per granskning. Granskningsavgiften är: 100 € (moms 0 %), 124 € (moms 24 %).

Resekostnader uppbärs i enlighet med det kommunala tjänstekollektivavtalet.

 

Avgift för avläsning av mätare

Kunden förser verket med de uppgifter om mätarställningen som behövs för faktureringen vid den tidpunkt som verket fastställt. Dessutom kan avgift för avläsning av mätare uppbäras om kunden inte försett verket med uppgifter om mätarställningen inom utsatt tid.
Avläsningsavgiften kan också uppbäras om verket avläser mätare på begäran av kunden.

Avgift för avläsning av mätare är: 40 € (moms 0 %) 49,60 € (moms 24 %).

Resekostnader uppbärs i enlighet med det kommunala tjänstekollektivavtalet.

 

Stängande och öppnande av ventil

Avgift som uppbärs då vattenförsörjningsverket stänger eller öppnar en ventil. Stängningen eller öppningen kan ske på kundens begäran eller på verkets initiativ t.ex. i situationer som närmare beskrivs i de allmänna leveransvillkoren.

Enhetspriset som ligger till grund för debiteringen bestäms enligt följande:
                                                 40 €/gång (moms 0 %) 49,60 €/gång (moms 24 %).

Dessutom uppbäres en timavgift i enlighet med serviceavgiftstaxan om ventilen måste sökas eller grävas fram. Resekostnader uppbärs i enlighet med det kommunala tjänstekollektivavtalet.

 

Behandling av slam från dekompositionsbrunn och sluten behållare

För slam från dekompositionsbrunn och sluten behållare som verket tagit emot och behandlat uppbärs en behandlingsavgift.

Enhetspriset som utgör grunden för debiteringen bestäms enligt följande:

Slam från dekompositionsbrunn 15 €/m3 (moms 0 %) 18,60 €/m3 (moms 24 %)
Slam från sluten behållare            4 €/m3 (moms 0 %) 4,96 €/m3 (moms 24 %)

Transportföretagen skall föra bok över alla transporter till verket och ur bokföringen skall framgå datum, kund, m3 och slamtyp.

 

Arbeten beställda av kunden

För arbeten som utförts åt anslutaren eller annan kund och som inte finns nämnda i denna taxa eller nämnts särskilt, uppbärs ersättning som motsvarar de kostnader som uppstått. Verket utför arbetena mot faktura i enlighet med följande taxa:

Timdebitering            40 €/tim  (moms 0%)     49,60 €/tim (moms 24 %)
Minsta debitering är: 40 €/gång (moms 0 %)  49,60 €/gång (moms 24 %)
Resekostnader uppbärs i enlighet med det kommunala tjänstekollektivavtalet.

 

Avgift för avgrävd stomledning

Vid en ev. avgrävning av vatten eller avlopps stomledning uppbäres en avgift enligt följande taxa:

Avgrävd vattenstomledning:    2000,00 € (moms 0%)       2480,00 € (moms 24%)
Avgrävd avloppsstomledning: 2000,00 € (moms 0%)        2480,00 € (moms 24%)

Till detta tillkommer timdebitering, resekostnader och delar.

 

Förseningsränta och indrivningskostnader

Förseningsräntan är 9,5 % (vid respektive tidpunkt ikraftvarande ränta i enlighet med räntelagen).
Som indrivningskostnader uppbärs 5 euro för varje betalningspåminnelse. Övriga indrivningskostnader uppbärs åt verket på basen av de kostnader som indrivningsåtgärderna förorsakar.

Kristinestad 01.01.2020

Samhällsbyggnadsnämnden i Kristinestad