Anslutningsinfo

Fosta sidan bild 6

 

 

 

 

 Avgifter från och med 01.01.2020

 

Anslutningsavgift

Varje ny kund eller förbrukare uppgör ett anslutnings- / brukskontrakt med verket. Godkänd av Kristinestads Samhällsbyggnadsnämnd den 01.11.2017.

Vattenförsörjningsverket uppbär i denna taxa uppräknade avgifter i enlighet med anslutnings- och förbrukningsvillkoren samt de allmänna leveransvillkoren. Dessutom har verket en skild serviceavgiftstaxa.

Anslutningsavgiften erläggs för anslutning till vattenförsörjningsverkets nät. I anslutningsavgifterna ingår inte mervärdesskatt.

Fastställande av anslutningsavgift

Vattenförsörjningsverkets anslutningsavgift fastställs utgående från fastighetens användningsändamål och omfattning enligt följande: L = k * A *yL

A = våningsyta i enlighet med byggnadstillståndet

k = koefficient enligt fastighetstyp i enlighet med följande tabell:

 

Radhus
Bostadshus
Affärsbyggnad
Industribyggnad
Offentlig byggnad
Ekonomiebyggnad inom lantbruket
Djurstall
Växthus

4
3
1
1
2
1
2
1

 

Anslutningsavgiftens yL är följande:

Vatten + Avlopp       5,50 €

Vatten                      3,90 €

Avlopp                      5,30 €

 

Tilläggsanslutningsavgift

Vattenförsörjningsverket uppbär tilläggsanslutningsavgift om de förhållanden som legat till grund för fastställande av fastighetens anslutningsavgift förändras efter att avgiften fastställts. Tilläggsanslutningsavgift uppbärs om förändringen är minst 10 %.

Anslutningsavgift för småhus

Anslutningsavgiften för småhus med högst två bostäder uppbärs per avgiftsklass på basen av fastighetens storlek. Anslutningsavgiften har räknats ut färdigt i tabellen nedan. Tilläggsanslutningsavgift uppbärs då våningsytan ökar så mycket att fastigheten flyttas till en högre avgiftsklass.

Anslutningsavgiften för småhus med högst två bostäder är följande

 

                                              Anslutningsavgift  Anslutningsavgift  Anslutningsavgift  
                         Våningsyta   Vatten + Avlopp          Vatten                   Avlopp
Avgiftsklass 1    < 80 m2            4.200 €                   2.200 €                 4.000 €
Avgiftsklass 2    81-150 m2        5.200 €                   3.000 €                 5.000 €
Avgiftsklass 3    151-250 m2      6.500 €                   4.000 €                 6.200 €  
Avgiftsklass 4     >250 m2          8.000 €                   4.800 €                 7.500 €  

 

Minimiavgift      Vatten + avlopp     Vatten     Avlopp
                          
4.200 €                  2.200 €   4.000 €

Anslutningsavgiften bestäms för vatten och avlopp från den dag när verket har godkänt ansökan om anslutning eller gett utlåtande om frågorna, enligt punkt 2.3 i allmänna leveransvillkor för KRS Vatten.
Den som ansluter sig och verket ingår ett avtal om anslutning till verket och bruk av verkets tjänster (anslutnings- och bruksavtal). Avgiften debiteras därefter och betalningstiden är en månad.
Första raten förfaller till betalning en månad efter debitering, följande tre rater varannan månad.

Undantag

Avgifterna för andra fastigheter än bostadsfastigheter och fastigheter, vilkas förbrukning kan jämställas med bostadsfastigheter, prissätts skilt vid behov. Samma gäller avgifter för anslutare som avses i punkt 2.5 i de allmänna leveransvillkoren för vattenförsörjningen.

Förseningsränta och indrivningskostnader

Förseningsräntan är 9,5 % (vid respektive tidpunkt ikraftvarande ränta i enlighet med räntelagen).
Som indrivningskostnader uppbärs 5 € för varje betalningspåminnelse.
Övriga indrivningskostnader uppbärs åt verket på basen av de kostnader som indrivningsåtgärderna förorsakar.

Kristinestad 01.01.2020.

Samhällsbyggnadsnämnden i Kristinestad.