Rakennuskannantarkastus

Selvityksen lähtökohdat

Kristiinankaupungissa on päätetty suorittaa rakennuskannantarkastusprojekti. Tarkoituksena on varmistaa kaupungin kiinteistönomistajien tasavertainen kohtelu inventoimalla kunnan rakennukset ja päivittää tiedot eri viranomaisten rekistereihin. Näitä rekistereitä ovat mm. kaupungin rakennuskanta, väestörekisterikeskuksen tiedot sekä verohallinnon tiedot. 

Tarkastuksessa käydään läpi kaikki kiinteistöt. Kiinteistönomistajille lähetetään kirje, joka sisältää saatekirjeen sekä kiinteistön ilmoituslomakkeen. Kirjeet lähetetään porrastetusti alueittain työn sujuvuuden varmistamiseksi. 

Kiinteistön ilmoittaminen

Kiinteistön tiedot ilmoitetaan kotiin lähetetyllä lomakkeella tai kiinteistöjen ilmoituslomakkeella. Lomakkeeseen merkitään kaikkien rakennusten tiedot, jotka sijaitsevat kiinteistöllä, huolimatta omistussuhteesta. Mikäli kiinteistöllä on enemmän kuin kolme (3) rakennusta, tulee lisäksi täyttää rakennusten ilmoituslomake. Rakennusten kerrosala on varmistettava mittaamalla. 

Maatiloilla maatalouden käytössä olevat rakennukset eivät kuulu normaalin kiinteistöverotuksen piiriin ja usein puuttuvat kuntarekisteristä. Tämän tarkastuksen avulla rakennukset lisätään kuntarekisteriin. Projektin yhteydessä tarkistetaan myös osoitejärjestelmän paikkaansa pitävyys ja päivitetään sitä tarvittaessa.  

Tietojen käyttäminen

Ilmoitettuja tietoja verrataan kunnan rekisteriin, verohallinnon rekisteriin sekä ilmakuviin. Mikäli annetut tiedot ovat puutteelliset tai ristiriidaassa jo olemassa olevien tietojen kanssa, suoritetaan kiinteistöllä kartoituskäynti. 

Kaupunki toimittaa kerätyt tiedot eri viranomasiten rakennustietojen rekistereihin, mm. verohallinnolla (Laki verotusmenettelystä 18§). Verovelvollisen tulee tarkistaa mahdollisesti muuttuneet tiedot verotoimiston lähettämästä vuosittaisesta kiinteistöveropäätöksestä.

Kartoituskäynti

Asiakkaalle ilmoitetaan kartoituskäynnistä etukäteen ja hänelle annetaan mahdollisuus olla käynnillä mukana. Kartoituskäynnillä on mukana kaksi mittausryhmän jäsentä, joilla on kuvalliset henkilökortit. Näin ollen kiinteistönomistaja pystyy varmistamaan käynnin liittymisen rakennuskannantarkastukseen. 

Kaikki mittaukset suoritetaan rakennusten ulkopuolella eikä sisälle mennä kartoituskäynnillä. Rakennuksen ulkomittojen mittaus tapahtuu GPS-laitteilla, lasermittarilla ja mittanauhalla. 

Mikäli kiinteistönomistaja kieltää suorittamasta tarkastukseen liittyviä mittauksia kiinteistönsä alueella, poistuu mittausryhmä paikalta. Tarkastus suoritetaan tällöin viranomaistyönä maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvin keinoin. (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 184). 

Kartoituskäynnillä mahdollisesti havaittavien luvattomien rakennusten ja laajennusten osalta toimitaan, kuten maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty sekä ohjeistetaan ottamaan yhteyttä kaupungin rakennustarkastajaan.