VARDA

VARDA tietovaranto

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on vuoden 2019 alussa käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

 • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot

 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa

 • hakemuksen toimittamispäivämäärä

 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot

 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona

 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto


Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista Vardaan 1.9.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja huoltajista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajista ovat:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot

 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo

 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko

 • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot.

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto

 • kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Kuntamme siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä Pro Consonasta tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla.


Lisätiedot:

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa https://oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda

Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/

Varhaiskasvatuslaki (540/2018)
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540