Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. 
Kristiinankaupungin kaupunginvaltuustossa on 27 jäsentä.


Kaupunginvaltuuston tehtävät( Kuntalaki § 14) ovat:

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. 
Valtuuston päättää:

1) kuntastrategiasta; 
2) hallintosäännöstä; 
3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta; 
4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta; 
5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista; 
6) varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista; (21.5.2021/419) 
7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista; 
8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista; 
9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; 
10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä; 
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista; 
12) tilintarkastajien valitsemisesta; 
13) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta; 
14) muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.