Perusopetuksen järjestäminen 1.8.2020 alkaen

28.09.2020

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt

Perusopetuksen järjestäminen 1.8.2020 alkaen

Hyväksytty suomenkielisessä koulutuslautakunnassa 22.5.2020 § 53

Opetushallitus on kesällä 2020 päivittänyt perusopetuksen järjestämiseen liittyviä ohjeitaan. Lisäksi laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta (521/2020) ja laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (522/2020) ovat tulleet voimaan 1.8.2020 alkaen ja ovat voimassa 31.12.2020 asti. Muutosten tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta. Opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Opetuksen järjestämisessä tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suositusohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. 

Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee opetuksen järjestäjä. Kun kunta on opetuksen järjestäjä, päätöksen siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tekee kuntalain 90 §:n hallintosäännössä määritelty kunnan toimielin. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan, ja sitä voidaan opetuksen järjestäjän päätöksellä jatkaa, mikäli tartuntatautilain mukaisia päätöksiä ja niissä asetettuja rajoituksia olisi edelleen välttämätöntä jatkaa.

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla.  Kunnan tulee hyödyntää omaa lääketieteellistä ja tartuntatautien torjumiseen liittyvää osaamistaan tartuntatautilain 9 §:ssä määritellyn tehtävänsä mukaisesti ja toimia poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen arvioinnissa yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa.

Koulutuksen järjestäjän on siten laadittava yleiset linjaukset poikkeusolojen järjestelyistä. Lisäksi koulutuksen järjestäjän on tärkeä linjata myös ne järjestelyt, jotka perustuvat opetushallituksen antamaan yleiseen ohjeistukseen koskien koulujen toimintaa lähiopetuksessa tulevan syksyn aikana ja tarvittaessa pidempäänkin. 

Valmistellut ohjeet perustuvat opetushallituksen antamiin ohjeisiin. Ohjeita on työstänyt koulutuksen palvelualueen johtoryhmä, jossa on koulujen edustus mukana.

Yleiset ohjeet

- Kouluun ei saa tulla sairaana. Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän huoltajan/huoltajan edustajan tulee noutaa lapsi kotiin, koulukuljetusta ei voi tällöin käyttää. Kouluterveydenhuollon ohjeistus on mennyt kodeille Wilman kautta. Käsihygieniasta huolehditaan sekä normaali- että poikkeusoloissa.

- Kouluvuosi alkaa edellisen lukuvuoden oppisisältöjen ja niihin liittyvien puutteiden kartoituksella. Opettajien työote on kertaava sekä ala- että yläkouluilla esim. opetussuunnitelmasta löytyvien ydinsisältöjen osalta kaikkien oppilaiden osalta syyskuun 2020 loppuun asti. 

- Koulun alkaessa lukujärjestystä ja opetuksen tuntijakoa ei muuteta.

- Aikataulutusta ja porrastusta tarvitaan esimerkiksi kouluun tulo- ja lähtöajoissa sekä välitunti- ja ruokailuaikojen järjestämisessä. Nämä suunnitellaan koulujen tasolla ja päivitetään lukuvuosisuunnitelmaan.

- Vuosikursseilla 1-9 kaikki oppilaat ovat joidenkin välituntien aikana ulkona samanaikaisesti, mutta silloin koulun piha on jaettu useampaan alueeseen ja eri luokat ovat eri alueilla.

- Toteutetaan ulos luokasta oppimaan –periaatetta mahdollisimman laajasti sekä opetussuunnitelman että opetusjärjestelyjen / -tilojen väljyyden vuoksi.

- Koulut tekevät lukuvuosisuunnitelmaan lukuvuoden alussa tarvittavat tarkennukset esimerkiksi mahdollisesta siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, lähi- ja etäopetuksen vuorottelun käytänteisiin ja arviointiin liittyen 

- Kriisisuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan kouluilla. Kriisisuunnitelmanohjeistus päivitetty koulutoimessa ja lähetetty tiedoksi kouluille. Koulut tekevät tarvittavat muutokset koulukohtaisiin kriisisuunnitelmiin.

- Koulukohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään tarpeen mukaan

- Kuraattoripalvelut järjestetään lähipalveluna.

Käytännön järjestelyt kouluilla lähiopetuksen alkaessa

- Alkusyksyn tärkeimpien kokousten jälkeen siirrytään etäkokouksiin tai pienempiin lähikokouksiin. Opettajien yhteisiä kokoontumisia tulee edelleen välttää ja hyödyntää yhteydenpidossa etäyhteyksiä.

- Alkusyksyn ensimmäisen ja seitsemännen luokan vanhempainillat tai tutustumispäivä voidaan toteuttaa turvavälit huomioiden. Muiden luokkien vanhempainillat toteutetaan mahdollisesti keväällä.

- Koko koulua koskevaa vanhempainiltaa samassa sisätilassa ei voida järjestää.

- Koulujen yhteisistä oppilaskokoontumista sisätiloissa luovutaan, esim. päivänavaukset toimitetaan keskusradion kautta tai ulkona/luokkakohtaisesti

- Yhteisiä koko koulun juhlia ei järjestetä, ne voidaan toteuttaa vain luokkakohtaisina.

- Keittiöhenkilökunta jakaa ruoan

- Kädet pestään säännöllisesti. Aamulla kun tullaan kouluun, ennen ruokailua ja ennen kotiinlähtöä, sekä muulloinkin mahdollisuuksien mukaan.

-Karanteenin vuoksi poissaoloja seurataan ja tarpeen vaatiessa asiaan tartutaan.

- TET-jaksoja voidaan järjestää hygieniaohjeistusta noudattaen. Kouluille otetaan tarkan arvioinnin mukaan korkeintaan kolme harjoittelijaa, jotka voivat tulla TET-harjoitteluun. Tet-harjoittelijoiden tulee olla koko harjoittelun ajan samassa ryhmässä.

- TET-harjoittelijoita voidaan ottaa. He ovat samassa luokassa koko jakson ajan. Kukin koulu päättää itse, miten monta harjoittelijaa voidaan ottaa (enintään 3 oppilasta). Opettajaopiskelijoita otetaan päiväkoteihin ja kouluihin.

- Ulkopuolisten vierailuja pyritään muutoin rajoittamaan niin pitkälti kuin mahdollista.

- Koulun kerhotoimintaa voi aloittaa, mutta ryhmitellen luokittain oppilaat. Koulujen keittiötiloja ei voida käyttää.

- Koulukuvaukset voi järjestää, mutta ei oteta koko koulun kuvaa.

- Uintiviikot aloitetaan ja seurataan tilannetta.

- Koulumatkojen kulkemiseen suositellaan omatoimista kulkemista kävellen ja pyörällä mahdollisimman paljon. 

- Aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan samoja ohjeita ja toimintaperiaatteita kuin perusopetuksessa.

- Kouluihin on varattu hygieniapaketti, joka sisältää esim. maskeja. Mikäli lapsi sairastuu koulupäivän aikana, hänen tulee odottaa aikuisen kanssa eri tilassa. Lapsella ja aikuisella tulee olla kasvosuojain tuolloin päällä. Tätä tarkoitusta varten kouluille on varattu kasvosuojaimet.

- Osana varautumista rajataan koulun tilojen ulkopuolisten käyttäjien välineiden käyttö.

- Ulkopuolisten tulee välttää kouluun tulemista koulupäivän aikana, kyltit ulko-oviin

Poikkeustilanteen järjestelyt

Oikeus lähiopetukseen on edelleen perusopetuksen vuosiluokkien 1–3 oppilailla, erityisen tuen päätöksen saaneille oppilailla, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilailla, valmistavan opetuksen oppilailla ja Kristiinankaupungin opetustoimen linjaamana niillä maahanmuuttajaoppilailla, joiden kielitaito arvioidaan puutteelliseksi itsenäiseen opiskeluun.

Kristiinankaupungin yleiset linjaukset etäopetuksen järjestämisen mahdolliseen porrastukseen perustuvat alakoulussa oppilaan iän huomioimiseen. Alakoulussa mahdollinen porrastus alkaa 6.luokasta siirtyen sitten 5. ja lopulta 4. luokalle. Yläkoulussa puolestaan huomioidaan oppilaan opintojen vaihe. Mahdollinen porrastus alkaa 8.luokasta jatkuen 7. luokalle ja viimeisenä 9.luokalle, ellei tartuntatautiviranomainen määrää toisin. Porrastus kestää kerrallaan korkeintaan kaksi viikkoa. Jos koulussa joudutaan sulkemaan / eristämään osa koulun tiloista, niin poiketaan em. suunnitelmasta ja tällöin kotiin etäopetukseen siirtyvät suljettavissa tiloissa työskentelevät oppilaat. Etäopetuksessa olevat oppilaat ovat oikeutettuja noutamaan koululta ruuan.

Opetushallituksen ohjeen mukaisesti etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen aikana on turvattava oppilaiden yhdenvertaiset oikeudet saada opetusta, sekä tarvittavat laitteet ja yhteydet. Näitä valmistellaan yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Etäopetusjakson aikaiset/poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikaiset opetuksen tavoitteet ja niiden arviointikriteerit on tiedotettava oppilaille ja heidän huoltajilleen erikseen. Etäopetus ei ole vain tehtävien antamista kotiin, vaan edellyttää myös tapaamisetäkokouksia oppilaan, oppilaiden ja opettajan välillä.

Oppilashuollossa noudatetaan sekä opetussuunnitelmaa että koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Oppilashuollon järjestämisestä ei voi poiketa poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana. Poikkeusoloissakin oppilailla on oikeus saada tarvitsemaansa oppimisen tukea. Käytännön järjestelyt kuvataan vuosi- ja opiskeluhuoltosuunnitelmaan. Mikäli opetusta järjestetään etäyhteyksiä hyödyntäen, tulee oppimisen tuen tarvetta arvioida kaikkien oppilaiden osalta tarpeen mukaan. Vuorovaikutusta tuetaan tarvittaessa koulun moniammatillisen henkilöstön avulla, esim. koulunkäynninohjaajien tai oppilashuollon henkilöstön avulla.

Poikkeustilanne vaatii nopeaa reagointia. Koulutuslautakuntien hyväksyttyä Kristiinankaupungin opetuksen järjestelyiden periaatteet on luontevaa, että päätös siirtymisestä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan tehdä virkamiestasolla. Tällöin päätöksen tekee sivistysjohtaja tai hänen sijaisensa.

Laatija: sivistysjohtaja Maarit Söderlund sekä koulutuksen palvelualueen johtoryhmä

 

Siirry "Uutiset"-sivulle