Metsä Boardin Kaskisten kartonkitehdasprojektin asukaskysely hankkeen ympäristövaikutuksista

16.03.2023

Kaskisten kartonkitehdas, Metsä Board Oyj

Kaskisten kaupungissa sijaitseva Metsä Board Oyj:n tehdas valmistaa tällä hetkellä BCTMP:tä eli valkaistua kemihierrettä, jota käytetään kartonginvalmistuksessa yhtiön muilla tehtailla.

Metsä Board Oyj on käynnistänyt esiselvityshankkeen, jonka tavoitteena on kasvattaa kuitupohjaisten pakkausmateriaalien tuotantoa rakentamalla taivekartonkitehdas Kaskisiin samalle tehdasalueelle, jossa nykyinen kemihierretehdas sijaitsee. Hankkeessa lisättäisiin valkaistun kemihierteen valmistuskapasiteettia ja rakennettaisiin uusi mekaanisen massan tuotantolaitos. Puunkäsittelyaluetta laajennettaisiin ja kuorintakapasiteettia nostettaisiin. Lisääntyvään energiankäyttöön varauduttaisiin uudella energiantuotantokattilalla. Tehtaalla on oma raakavedenotto ja -käsittely, sekä jätevedenpuhdistamo, joita hyödynnettäisiin hankkeessa. Osana hankkeen selvityksiä on käynnistetty ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Investointipäätös hankkeesta tehdään aikaisintaan vuonna 2024.

Valmistettava tuote on päällystetty monikerroskartonki, jota käytetään kuluttajapakkauksiin vaativissa loppukäyttökohteissa, kuten suoraan ruokakontaktiin tulevien elintarvikkeiden pakkaamiseen sekä elintarvike- ja lääkepakkausten valmistuksessa. Kartongin valmistuksessa käytetään tuoteturvallisuusvaatimukset täyttäviä valikoituja kemikaaleja. Toteutuessaan Kaskisten taivekartonkitehdas loisi Suomeen uusia työpaikkoja ja talouskasvua.

Hankkeesta vastaava on Metsä Board Oyj.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) arvioidaan seuraavia hankevaihtoehtoja (VE). Vaihtoehtoja on muokattu YVA-ohjelmaan verrattuna, ja mahdollisesti toteutettava vaihtoehto
todennäköisesti hieman täsmentyy tai on vaihtoehtojen yhdistelmä. Vaikutukset eivät kuitenkaan olennaisesti muutu. Vaikutusarviointia täsmennetään selostusvaiheessa tältä osin.

VE0: Hanketta ei toteuteta (ns. nollavaihtoehto). Metsä Board Oyj kemihierretehtaan ja siihen liittyvien tukitoimintojen toiminta jatkuu kuten nykyisin. Kemihierrettä tuotetaan 390 000 t/v.

VE1: Hankevaihtoehdossa VE1 nykyisen kemihierretehtaan tuotantokapasiteetti on 400 000 t/v. Lisäksi tehdasalueelle rakennetaan kartonkitehdas, jossa valmistetaan päällystettyä taivekartonkia (800 000 t/v) sekä valkaistua mekaanista massaa (350 000 t/v). Tehtaalle rakennetaan arkittamo, jonka arkituskapasiteetti kattaa 80 % kartonkitehtaan tuotannosta. Puun käsittelykapasiteetti
kaksinkertaistuu nykytilaan verrattuna. Puunkäsittelykenttä laajenee ja alueelle tulee uusi kuorimo. Lisääntyvää tuotantoa varten tehtaalle rakennetaan uusi alle 300 MW:n biokattila, jolla tuotetaan
tehtaiden tarvitsema höyry. Sähköenergia ostetaan edelleen valtakunnan verkosta.

VE2: Hankevaihtoehdossa VE2 nykyisen kemihierretehtaan tuotantokapasiteetti on sama kuin VE1:ssä eli 460 000 t/v. Lisäksi tehdasalueelle rakennetaan kartonkitehdas, jossa valmistetaan päällystettyä taivekartonkia (1 200 000 t/v) sekä mekaanista massaa, joka voidaan valkaista (540 000 t/v). Arkittamoa ei rakenneta tehtaalle vaan kartongin arkitus tapahtuu toisella tehtaalla ulkomailla. Puun käsittelykapasiteetti on lähes kolminkertainen nykytilaan verrattuna. Puunkäsittelykenttä laajenee ja alueelle tulee uusi kuorimo Lisääntyvää tuotantoa varten tehtaalle rakennetaan uusi yli 300 MW:n biokattila, jolla tuotetaan sekä lämpöä että sähköä.
Jätevesien johtamisen osalta vaihtoehdossa 2 tarkastellaan kahden vaihtoehtoisen jäteveden purkupisteen (alavaihtoehdot) vaikutusta jätevesien ja lämpökuormituksen leviämiseen sekä niiden
aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin.
o Alavaihtoehto VE2a: jätevesien purkupiste Tallvarpenin lahdella noin 0,5 km etäisyydellä noin viiden metrin syvyydessä.
o Alavaihtoehto VE2b: jätevesien purkupiste Ådskärin ja Tunngrundin välisellä merialueella noin 1,7 km etäisyydellä nykyisestä purkupisteestä noin 10 metrin syvyydessä.

Päätöstä toteutettavasta vaihtoehdosta ei siis ole vielä tehty, vaan nyt on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa hankkeeseen! Linkki kyselyyn: https://zef.fi/s/vdpbso3l/. Mikäli ette halua tai pysty vastaamaan internetissä, kyselylomakkeita saa pyytämällä YVA-konsultilta (suunnitteluavustaja Tuija Junttila, tuija.junttila@sweco.fi, puh. +358 50 3160 090).

Kyselyn vastausaikaa on 9.4.2023 saakka.

Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyssä voi vastata joko kaikkiin kysymyksiin tai vain osaan niistä. Jokainen vastaus on tärkeä!

Mikäli teillä on kysymyksiä hankkeesta, kyselystä tai YVA-menettelystä yleensä voitte olla yhteydessä:

Hankkeesta vastaava (Metsä Board Oyj)
Projektipäällikkö Anna Riikka Nickull
puh. 050 598 7381
AnnaRiikka.Nickull@metsagroup.com 

YVA-konsultti
Projektipäällikkö Sanna JaatineN
puh. 040 626 0509
sanna.jaatinen@sweco.fi

YVA-yhteysviranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, jossa yhteyshenkilö Heli Rasimus (heli.rasimus@ely-keskus.fi)

Siirry "Uutiset"-sivulle