Kristiinankaupungin tilinpäätös 2020

01.04.2021

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.3.2021 tilinpäätöksen 2020 ja luovuttaa sen tilintarkastajille. Tilintarkastuksen jälkeen kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen.

Tilinpäätös 2020 (pdf, 2,19 mt)

Kaupunginjohtajan katsaus

Tulemme muistamaan vuoden 2020 pandemiavuotena. Pandemia varjosti lähes kaikkea toimintaa vuoden aikana. Ensimmäinen tapaus Suomessa vahvistettiin 29. tammikuuta 2020. Maaliskuun puolessa välissä julistettiin poikkeustila, joka kesti kesäkuun puoleenväliin saakka. Poikkeustilan aikana koulut siirtyivät etäopetukseen ja useimmat julkiset laitokset suljettiin, kriittinen henkilöstö suljettiin pois työaikaa ja vuosilomaa koskevasta lainsäädännöstä, yli 70-vuotiaita kehotettiin välttämään sosiaalisia kontakteja ja terveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen kapasiteettia lisättiin.

Poikkeustilan seurauksena peruskoulut, lukiot ja Lapväärtin kansanopisto siirtyivät etäopetukseen. Uimahalli ja kirjastot suljettiin, kansalaisopiston kursseja peruttiin. Suljettujen yksiköiden henkilökuntaa siirrettiin mahdollisuuksien mukaan muihin tehtäviin tai he pitivät lomiaan. Syksyllä otettiin käyttöön alueelliset suositukset kansallisten suositusten sijaan. Suosituksia on muutettu pandemiatilanteen kehittymisen mukaisesti. Jos pandemiasta yrittää löytää jotakin hyvää, voidaan todeta, että digitaalisten ratkaisujen merkitys lisääntyi. Monet, sekä yksittäiset henkilöt että organisaatiot, tekivät suuren digiloikan vuonna 2020.

Kristiinankaupungin uusi päiväkoti Myllybacken valmistui vuoden aikana. Kaksikielinen Myllybacken valittiin yhdeksi Åbo Akademin harjoittelupäiväkodiksi. Kantakaupungin koulun laajennus jatkui ja sen arvioidaan valmistuvan  hiihtolomaan 2021 mennessä. Hyvinvoinnin palvelualue siirsi kansliatoimintonsa Kurssitalo Kristiinaan, jossa pidetään myös suuri osa Kansalaisopiston kursseista.

Talent Scout -hankkeen puitteissa Kristiinankaupungin elinkeinokeskus toteutti laajan ”Elämäni paras päätös” -markkinointikampanjan. Kampanjaan sisältyi kuusi videota, joissa kristiinalaiset kertovat elämänsä parhaasta päätöksestä, eli Kristiinankaupunkiin muuttamisesta. Videoista tehtiin lyhyempi ja pidempi versio ja ne julkaistiin sosiaalisessa mediassa. Videot ovat katsottavissa myös kaupungin verkkosivulla. Vuoden lopulla videoita oli katsottu yli miljoona kertaa. Videoiden lisäksi julkaistiin ilmoituksia sekä iltalehdissä ja aikakauslehdissä että suurempien päivälehtien liitteissä.

Kesä 2020 oli ainutlaatuinen matkailukesä siitä huolimatta, että perinteiset kesätapahtumat, kuten esimerkiksi kesämarkkinat jouduttiin perumaan. Pandemian seurauksena kotimaisten matkailijoiden määrä lisääntyi, koska ulkomaan matkoja kehotettiin välttämään. Viime kesän majoituskapasiteetti oli siten aivan liian pieni ja kysyntä ylitti tarjonnan.

Hoitokysymyksistä käytiin vilkasta keskustelua vuoden aikana. Koko vuoden ajan valmisteltiin Kristiinankaupungin ja Pihlajalinnan yhteisyrityksen, eli Selkämeren Terveyden, toiminnan aloittamista 1.1.2021 alkaen. Vuoden 2020 lopulla Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti ostaa osuuksia yrityksestä. Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän perustamiseen liittyvä työ on jatkunut intensiivisenä vuoden aikana. Kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2022.

Kaupunginhallitus asetti vuoden aikana kaavoitusjaoston, joka aloitti toimintansa kesäkuussa 2020. Tavoitteena on, että kaupunginhallitus saisi enemmän tietoa kaavoitusasioista ja voisi osallistua niihin enemmän. Kaavoitusjaostolla on ollut viisi kokousta vuoden aikana. Painopisteinä ovat olleet sisäsataman kaavoitus sekä Karhusaaren asemakaava.

Rakennuslupahakemusten määrä lisääntyi vuonna 2020 aikaisempiin vuosiin verrattuna. Rakennuslupa myönnettiin 16 omakotitalolle. Lisäksi myönnettiin rakennuslupa viidelle liikerakennukseen sijoitettavalle asuinhuoneistolle. Tuulivoimalan rakennuslupia myönnettiin 25 kappaletta.

Valtio on useassa lisäbudjetissa myöntänyt kunnille tukea koronapandemian kustannusten kattamiseksi. Kristiinankaupunki on saanut runsaat 1,5 miljoonaa euroa tukea toiminnalleen valtionosuuksien muodossa. Valtio tukee kuntia myös vuonna 2021. Vuonna 2021 peruspalvelujen valtionosuuksia lisätään 280 miljoonan euron kertasummalla ja harkinnanvaraisia valtionosuuksia 20 miljoonalla eurolla. Yhteisöverotuoton kasvu jatkuu vuonna 2021, mikä vahvistaa kuntien taloutta 550 miljoonalla eurolla. Lisäksi hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille hybridistrategian toteutuksesta aiheutuvat testaus- ja jäljityskustannukset täysimääräisesti. Vuoden tulos on 83 055 euroa, kun taas talousarvioon oli budjetoitu 211 059 euron alijäämä.

Tulevan vuoden tärkeänä painopisteenä on edelleen hoito ja sen järjestäminen Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän valmistelutyön myötä. Kunnalla ei enää ole sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjävastuuta hyvinvointikuntayhtymän aloitettua työnsä 1.1.2022. Kaupunginhallitus asetti vuonna 2020 toimikunnan, jonka tehtävänä on tarkastella hyvinvointikuntayhtymän toiminnan aloittamisesta johtuvia vaikutuksia ja antaa ehdotuksia sen johdosta. Tämä työ jatkuu vuonna 2021.

Suuri kiitos koko henkilöstölle kuluneesta vuodesta, joka on ollut haaste meille kaikille paljon voimia ja energiaa vaatineen pandemian myötä. Suuri kiitos myös luottamushenkilöille ja yhteistyötahoille sekä tietenkin myös kaikille asukkaille.

Mila Segervall
kaupunginjohtaja

 

Olennaiset muutokset Kristiinankaupungin toiminnassa ja taloudessa

Kunnan talouden suurimmat muutokset liittyvät koronapandemiaan. Pandemiasta aiheutui sekä säästöjä että kustannuksia. Valtio on tukenut kuntia useilla lisäbudjeteilla. Useimmat tuet kanavoitiin valtionosuuksien kautta.

Vuonna 2019 kunnallisveroon muodostui verokorttiuudistuksen vuoksi kertymävaje, joka korjaantui kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana, minkä vuoksi kunnallisveron kehitys oli ennakoitua parempi koronapandemiasta huolimatta. Kunnallisverot kasvoivat reilut 3 % edellisvuoteen verrattuna.

Kaupunginhallitus päätti 30.3.2020, että kaupunki aloittaa taloudellisista ja tuotannollisista syistä, koko henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 4 §:n 1 ja 4 kohdan mukaisesti.

Hallintoja kehotettiin varautumaan talouden heikkenemiseen sekä vuoden 2020 että vuoden 2021 osalta. Henkilöstökustannusten hillitsemiseksi kaupunginhallitus päätti, että rekrytointeihin tarvitaan kaupunginhallituksen suostumus. Palkkaavan viranomaisen oli 31.12.2020 saakka anottava kaupunginhallituksen suostumusta henkilöstön palkkaamiseen uusiin virkoihin ja työsopimuksiin sekä toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin, palkkamäärärahan talousarviokehykset ylittäviin henkilöstöjärjestelyihin sekä harkinnanvaraiseen vapaaseen liittyvien sijaisten palkkaamiseen. Kaupunginhallituksen suostumusta ei tarvinnut anoa opettajien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön (ei kuitenkaan toimistohenkilöstön ja muun tukihenkilöstön) palkkaamiseen eikä perhevapaista johtuviin tai työllistämistuella tehtäviin palkkauksiin.

Selkämeren Terveys aloitti toimintansa 1.1.2021. Yritys toimii sairaalanmäellä tiloissa, jotka tällä hetkellä ovat lääkärinvastaanoton, neuvolan, hammashuollon, fysioterapian ja kuntoutusosaston käytössä. Tilojen kokonaispinta-ala on 4 182 m2. Vuoden 2022 alusta toiminta siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän alaisuuteen.

Tammikuussa 2020 Korkein hallinto-oikeus teki päätöksen valituksesta, joka koski kaupunginvaltuuston päätöstä 9.4.2016 kiinteistöjen ostamisesta, kiinteistöjen myynnistä sekä kaupungin ja Dagsfoodin välisen esisopimuksen solmimisesta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kaupunginvaltuuston päätös kiinteistöjen ostamisesta Suupohjan Yritystalo Oy:ltä oli kumottava. Vuonna 2020 tehtiin päätös kaupan purkamisesta. Kauppasumma maksettiin takaisin Kristiinankaupungin kaupungille joulukuussa 2020.

Vuoden aikana asetettiin kaupunginhallituksen alaisuuteen kaavoitusjaosto. Kaupunginhallituksen kaavoitusjaostossa on viisi jäsentä ja kaupunginjohtaja toimii sen esittelijänä. Painopisteenä on ollut Sisäsataman kaavoitus sekä Karhusaaren asemakaava. Loppusyksyllä 2020 hyväksyttiin kunnan ensimmäinen vuosien 2021–2025 kaavoitusohjelma. Tavoitteena on ohjata maankäytön suunnittelua, vahvistaa kaavoituksen painopisteet ja asettaa kaavat oikeaan tärkeysjärjestykseen.

Vuonna 2020 toteutettuja suurempia investointihankkeita olivat Kristiinankaupungin päiväkodin Myllybackenin rakentaminen sekä Kantakaupungin koulun laajennus. Myllybacken on täysin kaksikielinen päiväkoti. Resursseja voidaan käyttää tehokkaammin sijoittamalla monta osastoa saman katon alle. Kiinteistössä on keittiö, joka palvelee myös viereistä koulua. Muita suurempia panostuksia olivat uuden palkkaohjelman käyttöönotto, sopimushallintajärjestelmän sekä hankintaohjelman käyttöönotto.

Väestönkehitys oli negatiivinen vuoden 2020 lopussa väestömäärä oli 6401.

Kristiinankaupungin elinkeinokeskus on saanut EU-rahoitusta useasta kehityshankkeesta: Nordic Health Hub, Talent Scout, Slow Adventure, CERM roadmap (100 %), Joustavat koulutusmallit, Kestävä matkailu Pohjanmaalla (Sustainable travel Finland), Det digitala steget för besöksnäringen. Lisäksi elinkeinokeskus on saanut tukea koronapandemian aikaiseen yritysneuvontaan.

Siirry "Uutiset"-sivulle