Skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet fr.o.m. 1.6.2024

Finskspråkiga utbildningsnämnden har 10.10.2023 tagit beslut om ändringar för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever fr.o.m. 1.6.2024. Verksamheten ordnas skoldagar kl. 7.00-17.00. Vid skolornas lov erbjuds ingen verksamhet för elever i åk 1-2.

 

INFO ANGÅENDE MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVÅRD FÖR SKOLELEVER

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för eleverna i förskolan och i årskurs 1
och 2 samt för äldre elever i behov av särskilt stöd.

Morgon- och eftermiddagsvården för skolelever är en frivillig verksamhet för kommunen.
Morgon- och eftermiddagsvården i Kristinestads sker i nära anslutning till alla
lågstadieskolor, under ledning av småbarnspedagogiken. Morgon- och eftermiddagsvården följer skolornas arbetsordning. Verksamheten ordnas på skoldagar kl. 07.00 – 17.00.
Avtal om eftermiddagsvård beviljas för ett läsår i taget. Vid skolornas lov erbjuds ingen
eftermiddagsvård för elever i åk 1-2.

Transporten till och från morgon- och eftermiddagsverksamheten sköts av vårdnadshavarna.

Så här anhåller du om morgon- och eftermiddagsvård för elever i åk 1-2.
Elever som skall börja i åk 1-2 anmäler sig till morgon- och eftermiddagsvården elektroniskt
via Wilma eller Vesa. Ansökan görs för ett läsår i gången. Anmälan till morgon-och eftermiddagsvård för läsåret 2024-2025 sker under veckorna 5-11 (2023). Om man anmäler barnet efter anmälningstidens utgång, eller först då läsåret inletts i augusti 2024, kan barnet börja om/då det finns en ledig plats i gruppen, eller tidigast från den 1a följande månad.

Antagningsgrunder
1. Enbart för barn i åk 1-2, vars båda föräldrar yrkesarbetar/studerar, enligt deras
studie-/arbetstid
2. För barn med särskilda behov eller barn som pga. sociala omständigheter behöver delta i
verksamheten ges förtur.
3. För elever överförda till specialundervisning görs individuella beslut angående anordnande
av verksamhet/vård.
4. Överskrider antalet sökande antalet platser som kan erbjudas prioriteras elever i åk 1 och
elever i behov av särskilt stöd, varefter lottning avgör vilka elever i åk 2 som kan få plats.

Våra avgifter för morgon- och eftermiddagsvård för skolelever i åk 1-2:
Enbart morgonverksamhet: 60 € / månad
Enbart eftermiddagsverksamhet: 100 € / månad
Morgon- och eftermiddagsverksamhet 120€ / månad

För augusti månad uppbärs halva avgiften. Skolornas lov, månadernas längd eller hur mycket
barnet är närvarande påverkar inte storleken på verksamhetsavgiften. För eventuella
verksamhetsdagar i juni uppbärs ingen verksamhetsavgift.
Avgiftsfri verksamhet kan beviljas för barn som omfattas av specialomsorgslagen om verksamheten är inskriven i barnets specialomsorgsplan.

Tillfälliga frånvarodagar
Månadsavgift uppbärs också för tillfälliga frånvarodagar, men om barnet varit frånvarande
under en längre tid uppbärs avgiften enligt följande:
p.g.a. sjukdom mer än tio dagar under en kalendermånad 50 % av månadsavgiften
p.g.a. sjukdom en hel kalendermånad 0 % av månadsavgiften
p.g.a. annan orsak en del av månaden 100 % av månadsavgiften
p.g.a. annan orsak en hel kalendermånad 50 % av månadsavgiften

Uppsägning
Uppsägning av plats under läsåret sker skriftligen på förhand och lämnas in innan barnet
slutar. Uppsägningstid är 2 veckor. Barnets clips lämnas in till personalen då barnet slutar.
För borttappade clips fakturerar småbarnspedagogiken 10 €/clips. Om morgon- och
eftermiddagsvård behövs senare på nytt, görs en ny ansökan och kan beviljas från följande
månads start.