Talent Insights

TALENT INSIGHTS 2021-2023

Hankeaika: 01.10.2021-31.12.2023

Sen rahoittaa Pohjanmaan NTM-keskus ja se toteutetaan yhdessä Pietarsaaren kehitysyhtiön Concordian kanssa.


Hankkeen tavoitteena on:


1. Lisätä osaavan työvoiman tarjontaa ja kohdistaa se olemassa olevien työmahdollisuuksiin sekä edistää
sisäänmuuttoa Pietarsaaren seudulle.
• Löytää kohderyhmiä mahdollisista osaajista/muuttajista seudun ulkopuolelta
• Jatkuvasti analysoida seudun työmarkkinoiden tarjontaa.


2. Kehittää yritysten työnantajamielikuvaa – kehittää houkuttelevia yrityksiä, jotkaoppivat toisistaan ja
yhdessä luovat houkuttelevan työmarkkinan seudulla.


3. Yhdessä yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa fokusoi selkeisiin kohderyhmiin:
• 19-25-vuotiaat
• 25-35-vuotiaat
• 35-45-vuotiaat


4. Tuoda yhteen ja luoda yhteistyötä keskeisten toimijoiden kanssa:
• Henkilöstöpalveluyritykset
• Asuntomarkkinoiden toimijat
• Kunnat, kuntayhtymät työnantajina
• Korkeakoulut & opiskelijat


5. Työskennellä tiiviisti TE-palveluiden ja ELY-keskuksen, muitten organisaatioiden, koulutustarjoajien,
Talent Boost-hankkeen, Talent Coastline Employment-hankkeen, Seutukaupunkiosaajien ja muitten
asiaan liittyvien hankkeiden kanssa.


Koska tämä on jatkoa Talent Scout -hankkeelle, Talent Insights tulee olla läheisessä yhteydessä myös
kansallisiin Talent Boost, Talent Coastline -hankkeisiin ja olla osa niihin rakennettua ekosysteemiä ja
toimia kanavana näissä toteutettaville toimenpiteille ja viestiä näistä seudun työnantajille.


Work packages – aktiviteetit


1. Visio menestyksellisessä osaajien pitkän aikavälin houkuttelemisessa on "Welcome Office". Hankkeessa halutaan testata ”yhden luukun” periaatetta, joka tukee pehmeää laskua, luo yhteenkuuluvuutta ja torjuu
kohdantaongelmia.
a. Horisontaalisena tavoitteena hankkeen tulee tehdä näkyväksi ja selventää, mitä pitää
toimia, kun rekrytointitapahtuu myös työn ja yrityksen ulkopuolella:
i. Luoda sosiaalista yhteenkuuluvuutta, kun muutto on tapahtunut
ii. Huomioida mahd. partnerin ja perheen tarpeet sekä elämänlaatu 24/7
iii. Verkostojen luonti missä sisään muuttajat tapaavat toisiaan ja seutulaisia
iv. Tehdä näkyväksi monipuolisten asumismahdollisuuksien tarpeesta, uusien
työntekijöiden houkutteluun


2. Hankkeessa luodaan sekä digitaalisia että IRL-työkaluja ja -sisältöjä, jotka auttavat yrityksiä analysoimaan
viestiään,missäkanavissaneovatolemassajatukevat niitä,jottaheottavat seuraavanaskeleenjaoppivat
toisiltaan ja vastaavat kysymykseen "keitä me työnantajina olemme? ". Monet potentiaaliset työntekijät seuraavat
aktiivisestiyritystenarvojajaviestintäätänäänjaasettavatuusiavaatimuksiatulevalletyönantajalleen
a. Hanke lisää yritysten määrää seudullisissa verkkoportaaleissa
b. Hankkeen toiminta lisää avoimien hakemuksien määrää yritysten ja organisaatioiden keskuudessa
i. Yhä useammalla yrityksellä on avoin hakemus
ii. Avoimet hakemukset näkyvät paremmin
iii. Edistää avointen hakemusten määrän lisäämistä
c. Digimarkkinointimateriaalien luominen ja viestintä
d. Korostaa digimarkkinoinnin merkitystä yrityksissä ja edistää viestintää
e. Hanke kehittää SoMe-kanavia seudulliselle muuttoliikkeelle
f. Hanke toteuttaa maanlaajuisia ja kansainvälisiä SoMe-kampanjoita yhdessä yritysten kanssa
g. Hanke rakentaa yhdessä yritysten kanssa työkalupakin/manuaalin houkuttelevien
työpaikkojen luomiseen (askelmalli missä yritys analysoi tasoaan voidakseen tehdä seuraavan
kehitysaskeleen – oikea viesti oikealle kohderyhmälle)


3. Talent Insights aktiivisesti auttaa yrityksiä profiloimaan itseään paremmin työnantajana
a. Vahvistaajakehittää yhteistyötä yrityksen kanssajasitouttaa heidät vahvemmin
hankkeeseen,jotta voivattoimia edelläkävijöinä ja mentoreina.Hanke pyrkii myös
edistämään työntekijöiden osallistamista yrityksen imagon luomisessa ja sen ylläpitoon.
b.”Most Welcoming Company/Organisation”-kampanjan luominen ja toteuttaminen
c. Työpajoja, koulutusten ja ohjausaktiviteettien toteuttaminen yritysten tarpeiden mukaan
olemassa olevien seudullisten ja maanlaajuisten kampanjoiden tukemiseen
d. Tehdä yhteistyötä jo seudulle muuttaneiden osaajien kanssa
4. Hanke osallistuu yritysten kanssa messuihin ja markkinointitapahtumiin
a. Osallistuu yritysten kanssa messuihin Suomessa (IRL, virtuaalisesti)
b. Hanke luo omia tapahtumia ja osallistuu muitten tapahtumiin ja toteuttaa Pop Uptapahtumia opiskelijoille
c. Toteuttaa fyysisiä ja/tai virtuaalisia rekrymessuja (luoda areena ja agenda)


5. Hanke jatkaa seudun oppilaiden ja opiskelijoiden tukemista a) edistämällä laajaa tietämystä paikallisen
yritysyhteisön työmahdollisuuksista opintojen jälkeen sekä osallistumalla ja tekemällä yhteistyötä
koulutustarjoajien järjestämiin tapahtumiin.


Työnjako Talent Boost, Talent Coastline Employment ja Seutukaupunkiosaajat-hankkeiden kanssa on seuraava:


• On suora kanava ja viranomainen, joka vastaa työnvälityspalveluista, luvista ja koulutuksen
hankinnasta
• On kanava kansainvälisille työmarkkinoille ja vastaa kansainvälisestä profiloinnista
• On ELY-keskuksen läheisyydestä johtuen luonnollinen yhteys ja kanava valtion virastoihin
työvoima-asioiden edunvalvonnassa.
Talent Insights-hankevetäjät ovat:
• Hankkeen toimenpiteitä paikallisestitoteuttavat avainhenkilöt
Kristiinankaupungin ja Pietarsaaren alueella
• Paikallisesti, kullakinalueella suora kanavaelinkeinoelämälle yleistenTalenthankkeiden yhteistyön ja tiedon levittämisen osalta
• Ne henkilöt,jotka paikallisesti jalkauttavatja luovat kontakteja yrityksiin ja luovat
luottamusta hankkeeseen

 

Lisää tietoa antaa:

Angelique Irjala
toimitusjohtaja
Puh. 040 569 3796
S-posti: angelique.irjala@krs.fi