Jonotiedote

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusajat

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa palvelut. Muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut tulee saada ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.

Kristiinankaupungin vanhuspalvelujen keskimääräiset odotusajat löytyvät kaupungin internetsivuilta ja perusturvakeskuksen ilmoitustaululta (Lapväärtintie 10). Odotusaikoja julkaistaan palvelukohtaisesti.

Palvelu, keskimääräinen odotusaika ja lisätietoja

  • Kotihoito: 0-7 vuorokautta. Palvelutarpeen mukaan, kiireellisissä tapauksissa heti.

  • Ateriapalvelu: 0-2 vuorokautta. Palvelutarpeen mukaan, kiireellisissä tapauksissa heti.

  • Omaishoidontuki: 1 kuukausi. Palvelupäätös kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta ja käsittelemisestä. Koskee yli 65-vuotiaita.

  • Palveluasuminen: 3,8 kuukautta. 1.1-30.6.2021 paikan saaneiden keskimääräinen jonotusaika. Pisin jonotusaika oli 17,6 kk.

  • Palvelutarpeen arviointi: 0-7 vuorokautta, (kiireettömät).