Vammaispalvelu


Vammaispalvelun tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalveluna myönnetään vammaispalvelulain ja –asetuksen mukaisia palveluita ja tukitoimia. Vammaispalvelulain mukaista palvelua ja tukitoimia koskevaan hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus, josta hakijan vammaisuus käy ilmi.

Kunnalla on järjestämisvelvollisuus vaikeavammaisten palveluihin ja tukitoimiin.
·         Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu
·         Vaikeavammaisten asunnonmuutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
·         Henkilökohtainen apu
·         Palveluasuminen
·        Vaikeavammaisten päivätoiminta
·         Vaikeavammaisten tulkkipalvelu

Muita palveluita ja tukitoimia myönnetään niihin varattujen määrärahojen puitteissa

·         Avustus päivittäisistä toiminnoista selviytymisessä tarvittavien koneet ja laitteet
·         Sopeutumisvalmennus
·         Ylimääräiset vaatekustannukset ja muut erityiskustannukset
·         Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu


Lisätietoja vammaispalveluista antaa:
Sosiaalityöntekijä              

Puh.aika ma-pe klo 9.30-10.30, vaihde (06) 221 6200
 

Kuljetuspalvelu

Vaikeavammainen henkilö, jolla on erityisiä liikkumisvaikeuksia ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia, on oikeutettu kuljetuspalveluun. Kuljetuspalvelua voi saada työssä käymiseen, opiskeluun, asioimiseen ja virkistykseen. Kuljetuspalvelua voi käyttää Kristiinankaupungissa ja naapurikuntiin tehtäviin matkoihin.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään asiointi/virkistysmatkoihin Kristiinankaupungissa 80 vuotta täyttäneelle tai kehitysvammaiselle, joka kotona selviytymisen tukemiseksi tarvitsee apua asiointimatkoihin.

Asunnon muutostyöt

Korvaus asunnossa suoritettavista muutostöistä voidaan myöntää vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi asunnossa tai sen lähiympäristössä suoritettavat välttämättömät muutostyöt sekä muutostöiden suunnittelu, jolloin korvataan kohtuulliset kustannukset.

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vaikeavammainen henkilö voi saada korvausta kiinteästi asuntoon asennettavista välineistä ja laitteista, esim. nostolaitteista ja hälytyslaitteista. Yleensä kunta ostaa välineet ja laitteet, jotka sitten annetaan vaikeavammaisen henkilön käyttöön. Kun henkilö ei enää tarvitse niitä, ne on palautettava sosiaalitoimistoon.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toiminnoissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Tulkkipalvelu

Tulkkipalvelu myönnetään vaikeasti kuulo-, näkö- ja puhevammaiselle henkilölle. Tulkkipalvelua voi käyttää asioimisen, työn, opiskelun, vapaa-aikatoimintojen sekä yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen yhteydessä.

Välineet, koneet ja laitteet

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Taloudellista tukea voidaan myöntää vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee välineitä, koneita tai laitteita vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Taloudellinen tuki myönnetään muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden kustannuksiin. Koneiden ja laitteiden kustannusten korvausta harkittaessa tulee arvioida, mitä haittoja vamma aiheuttaa päivittäisessä suoriutumisessa. Korvauksen määrä on puolet välineiden todellisista kustannuksista. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan. Määrärahojen suuruudesta riippuen korvaus voi myös olla vähemmän kuin puolet hankintahinnasta. Korvauksen perusteena käytetään välineen, koneen tai laitteen hankintahinta, jos se on kohtuullinen.

Palveluasuminen ja laitoshoito

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti ja joka ei ole jatkuvan laitoshuollon tarpeessa.

Palveluasumiseen kuuluvat vaikeavammaiselle sopiva asunto sekä asumiseen liittyvät, henkilökohtaisesti sovitetut palvelut. Asunto voi olla palvelutalossa, mutta palveluasuminen voidaan järjestää myös vammaisen omassa kodissa.

Laitoshoidolla tarkoitetaan hoidon, hoivan ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä.

Laitoshoitoa annetaan henkilölle, joka tarvitsee sellaista apua, hoitoa tai muuta hoivaa, jota ei voi järjestää tai jota ei ole tarkoituksenmukaista järjestää muun sosiaalipalvelun turvin henkilön omassa kodissa.

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Päivätoimintaa on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan siten, että vaikeavammainen henkilö voi osallistua toimintaan viitenä päivänä viikossa tai tätä harvemmin, jos vaikeavammainen henkilö kykenee osallistumaan työtoimintaan osa-aikaisesti tai siihen on muu painava syy.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi. Sopeutumisvalmennusta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti ja tarvittaessa se voi olla myös toistuvaa. Sopeutumisvalmennusta voidaan järjestää esim. vammautumisen tai sairastumisen yhteydessä tai elämän muutostilanteessa.