Sosiaalipalvelu

Sosiaalityö

Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 18 §:n mukaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta.

Voit käyttää sosiaalityön palveluja:

- kun tarvitset tietoa palveluista ja etuuksista.
- perheen ristiriitatilanteissa.
- kun tarvitset neuvoa ja apua kasvatukseen liittyvissä asioissa
- kun elatustuki- tai huoltosopimuksen laatiminen ajankohtaistuu
- kun lapsi, nuori tai perhe tarvitsee apua
- kun taloudellinen tilanne on ajautunut umpikujaan
- kun tarvitset apua päihdeongelmissa

Ajanvaraus puhelimitse klo 9.30-10.30 kysy sosiaalityöntekijää vaihteesta puh. (06) 221 6200. 

Käyntiosoite:
Lapväärtintie 10 (Perhekeskuksen sisäänkäynti)
64100 Kristiinankaupunki

Toimeentulotuki


 Hakemuslomake

Henkilöllä tai perheellä, jolla ei ole riittävästi tuloja tai varoja välttämättömään toimeentuloonsa, on oikeus saada toimeentulotukea. Jokainen on ensi kädessä velvollinen huolehtimaan parhaansa mukaan itsestään ja elatuksestaan, esim. ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Toimeentulotuki on etu, joka viime kädessä turvaa henkilön tai perheen välttämättömän toimeentulon. Ennen toimeentulotuen myöntämistä selvitetään henkilön mahdollisuudet saada muita sosiaalietuuksia, kuten työmarkkinatukea, asumistukea ja opintotukea. Tuen tarkoituksena on myös edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista. Toimeentulotuki on myös keskeinen etu, joka lainsäädännön tasolla takaa perustuslain 19 §:n 1 momentissa tarkoitetun välttämättömän toimeentulon, joka on lain mukaan jokaisen oikeus. Toimeentulotukianomus osoitetaan sosiaalitoimistolle. Yleensä hakemus tehdään käymällä henkilökohtaisesti toimistossa etukäteen varattuna aikana.

Ajanvaraus puhelimitse klo 9.30-10.30
kysy sosiaalityöntekijää vaihteesta puh. (06) 221 6200

Toimeentulotukihakemukseen tulee aina liittää kuitit tuloista ja menoista, viimeisimmät tiliotteet perheen kaikista tileistä sekä ensimmäisellä hakukerralla myös seuraavat kuitit:

- vuokrasopimus ja kuitti viimeksi maksetusta vuokrasta, tai asuntolainan kuitti, josta käy ilmi lainan tarkoitus, jäljellä oleva lainapääoma, korko/kk tai
- todistus viimeksi toimitetusta verotuksesta/veroehdotuksesta
- työttömät: työvoimapoliittinen lausunto/päätös työttömyyspäivärahasta ja maksuilmoitus viimeksi maksetusta päivärahasta
- selvitys hakijan/perheen omaisuudesta
- muut mahdolliset kuitit, joista hakijan taloudellinen tilanne käy ilmi

Toimeentulotuen suuruus saadaan laskemalla hakijan ja hänen perheensä toimeentulotukeen oikeuttavat menot ja käytettävissä olevat tulot ja varat. Erotus muodostaa toimeentulotuen minimisumman.

Lastensuojelu

Lastensuojelu perustuu lastensuojelulakiin ja sen tehtävänä on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon lapsen henkilökohtaisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Lapsella on myös oikeus erityiseen suojeluun. Lastensuojelu kuuluu lainsäädännön mukaan kunnan tehtäviin.

Lastensuojelun tarkoituksena on taata lapsen oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa. Tavoitteena on tukea lasta sen omassa kasvuympäristössään. Jos lapsen elinolot jostain syystä vaarantuvat, lapselle on taattava mahdollisimman hyvä huolto kodin ulkopuolella.

Jokainen voi tehdä lastensuojeluilmoituksen, jos lapsi tai nuori tarvitsee apua, soittamalla sosiaalityöntekijöille arkisin klo 9.30 – 10.30 puh. (06) 221 6200
tai perhepalvelujen johatajalle Anette Hakalalle puh. (06) 221 6221

Päihdehuolto

Kaupungin asukkaille on tarjolla päihdehuoltolain mukaisia päihdehuoltopalveluja. Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Tarjoamme mm. neuvontaa, tukea, taloudellisia tukitoimia, laitoksessa annettavaa akuuttihoitoa ja kuntoutusta päihteiden ja huumeiden ongelmakäytön ehkäisemiseksi ja avun antamiseksi käytön lopettamisessa. Akuuttihoito annetaan Vaasan katkaisuhoito- ja selviämisasemalla. 

Pitempiaikaista laitoshoitoa annetaan esimerkiksi Kankaanpään A-kodissa, Vaasan kuntoutuslaitoksessa, Lapuan Minnesota Oy:ssä tai Pixneklinikassa Malahdessa sosiaalikeskuksen maksusitoumusta vastaan. 

Lisätietoja päihdehuollosta antavat sosiaalitoimisto ja terveyskeskus puh (06) 221 6200.

Lastenvalvonta

Lastenvalvoja Anette Hakala puh. (06) 221 6221

Lastenvalvojan toimintaan kuuluvat isyysasiat, elatusasiat sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat.

Isyysasiat

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys vahvistetaan joko siten, että isä tunnustaa isyyden tai isyys vahvistetaan tuomioistuimessa, jossa isyys aina vahvistetaan kanneteitse. Kun lapsi on syntynyt, isä voi tunnustaa isyyden lastenvalvojalla. Isyystutkimuksen tekeminen ja tunnustuksen vastaanottaminen kuuluu äidin kotikunnan lastenvalvojalle. Isyysasioiden perusta löytyy isyyslaista, jossa säädetään lapsen asemasta isäänsä nähden. Lain tavoitteena on se, että lapsella on oikeus biologiseen isäänsä. 

Elatusasiat

Lapsen elatusta koskevan lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan kunnes lapsi on täysi-ikäinen. Jos lapsi ja vanhemmat asuvat samassa taloudessa, vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta osallistumalla taloudellisesti perheen elinkustannuksiin, mutta myös muulla tavalla tyydyttämällä lapsen jokapäiväisiä tarpeita. 

Elatusavusta tehty sopimus vahvistetaan sen kunnan lastenvalvoja, missä lapsen edustajalla on kotipaikkansa. Sopimus vahvistetaan, jos sen sisältö noudattaa lapsen elatuksesta annettua lakia ja se on laadittu säädetyssä muodossa. Sopimus voidaan laatia lastenvalvojan avustamana, jolloin on varattava aika elatussopimuksen sisältöä koskevaa keskustelua varten. Ennen sopimuksen vahvistamista lastenvalvojan on erityisesti harkittava, voidaanko sopimusta pitää kohtuullisena ottaen huomioon lapsen oikeus riittävään elatukseen, vanhempien maksukyky sekä muut asiaan vaikuttavat seikat. Jos sopimukseen ei päästä tai jos lastenvalvoja pitää sitä kohtuuttomana, vanhempia kehotetaan jättämään elatusapu tuomioistuimen vahvistettavaksi. 

Elatustuki

Elatustuki perustuu lapsen elatuksesta annettuun lakiin. Elatustuen tarkoituksena on turvata lapsen elatus silloin, kun isyyttä ei ole vahvistettu tai kun elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun suorittamisen tai ei pysty suorittamaan sitä heikentyneen maksukyvyn takia. Elatustukea haetaan kansaneläkelaitokselta, hakemukseen liitetään elatussopimus tai tuomioistuimen alkuperäinen päätös. Kun KELA maksaa elatustukea, elatusavun perintä siirtyy kansaneläkelaitokselle.

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, äiti on automaattisesti lapsen huoltaja. Jos molemmat vanhemmat haluavat olla huoltajia, toisin sanoen päättää yhdessä lasta koskevista asioista, voidaan jo isyystutkimuksen yhteydessä laatia sopimus yhteisestä huollosta, joka antaa molemmille vanhemmille oikeuden toimia lapsen huoltajana. Jos äiti lapsen syntymän jälkeen solmii avioliiton isyyden tunnustaneen miehen kanssa, molemmat vanhemmat ovat lapsen huoltajia.

Jos lapsi asuu toisen vanhemman kanssa, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia ratkaistaan ensi kädessä lapsen parasta ajatellen. Tavoitteena on turvata lapsen asema ja yhteys molempiin vanhempiin avioeron yhteydessä. Vanhemmat voivat sopia huollosta, asumisesta ja tapaamisesta lastenvalvojan vahvistettavalla sopimuksella tai sitten asia ratkaistaan tuomioistuimessa. Sopimusta kuten myös tuomioistuimen päätöstä voidaan muuttaa uudella, yhteisellä sopimuksella tai, jos uudesta sopimuksesta ei päästä yksimielisyyteen, tuomioistuimen päätöksellä.

Adoptioneuvonta

Ottakaa yhteyttä johtavaan sosiaalityöntekijään Anette Hakalaan puh. (06) 221 6221

Perheen, joka haluaa adoptoida lapsen, tulee ottaa yhteyttä kotikuntansa sosiaalitoimistoon, Pelastakaa Lapset Ry:n adoptiotoimistoon tai Interpediaan saadakseen adoptioneuvontaa. Adoptioneuvonta kestää 6-12 kuukautta, jonka aikana selvitetään perheen mahdollisuudet toimia lapsen vanhempina. Adoptioneuvonnan aikana laaditaan kotiselvitys. Adoptioneuvonnan arvioinnin ja kotiselvityksen jälkeen voidaan adoptiolapsi sijoittaa perheeseen.

Linkit: 
www.pelastakaalapset.fi
www.interpedia.fi 

 

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies Katarina Norrgård
Tavoitettavissa ma-pe klo 8-14
Puh. 040 507 9303
s-posti: katarina.norrgard(at)vaasa.fi

Postiosoite:
Vaasan kaupunki/ Sosiaaliasiamies
PL 241
65101 Vaasa

Käyntiosoite:
Ruutikellarintie 4
65100 Vaasa

Sosiaaliasiamiehen tehtävät:

· neuvoa asiakasta tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
· avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä kohtelustaan sosiaalihuollossa
· tiedottaa asiakkaan oikeuksista
· toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
· seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehittymistä kunnassa sekä antaa siitä selvitys kunnanhallitukselle vuosittain


Kaupunkilaisen näkökulmasta katsottuna sosiaaliasiamies on lähinnä neuvonantaja. Sosiaaliasiamies voi avustaa asiakkaita esimerkiksi selvittämällä lainsäädännön sisältöä, kertoa viranomaisten käytännöstä, ohjaamalla asiakkaan oikealle viranomaiselle ja neuvomalla, miten päätökseen haetaan muutosta. Sosiaaliasiamiehellä ei ole oikeutta tehdä käytännön ratkaisuja, joten sosiaaliasiamies ei voi muuttaa sosiaalityöntekijän päätöstä.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 § mukaan kunnalla on oltava sosiaaliasiamies, jonka tehtävänä on sosiaalihuollon asiakkaiden avustaminen heidän oikeuksiaan koskevissa asioissa.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys puh. (06) 325 2347 tai 112

Kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämistä koskevan lainsäädännön mukaan kunnan tulee taata, että kaikilla asukkailla on oikeus välittömiin ja kiireellisiin sosiaalipalveluihin erilaisissa hätä- ja kriisitilanteissa vuorokauden ympäri. Virka-ajan jälkeen klo 16.00-08.00 sekä viikonloppuisin sosiaalipäivystystä hoitaa Vaasan kaupunki. Työaikana kunnan omat sosiaalityöntekijät hoitavat akuutit asiat.

Kiireellistä sosiaalipalvelua voidaan tarvita esim.

1) lastensuojelussa, esim. jos lapsi tai nuori henkilö jää ilman hoivaa, huolenpitoa, koska hoitaja ei kykenee huolehtimaan lapsesta
2) perhekriisien yhteydessä.