Rusvård


Som socialservice erbjuds invånarna service i enlighet med lagen om missbrukarvård. Missbrukarvården har som mål att förebygga och minska missbruket av rusmedel, därmed förknippade sociala olägenheter och men för hälsan samt att främja missbrukarens och honom närstående personers funktionsförmåga och säkerhet.

Missbrukarvårdens öppenvård sköts till största delen via missbrukskordinatorerna som arbetar inom Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård, K5. Missbrukarkordinatorer har mottagningar inom missbrukarvården i varje medlemskommun. Missbrukarkordinatorerna erbjuder information, rådgivning, stöd och terapi inom den öppna vården. Missbrukarkoordinatorerna hjälper med avbrytning och avgiftning samt att söka sig till rehabilitering och stödboende och handhar även den eftervård som ordnas inom öppna vården.

Tidsbeställning till missbrukarkordinatorerna via Psykosociala enhetens växel: 06 224 1831

Kommunen har avtal med Vasa stad om användning av Vasa stads A-klinik och akutstation. Servicen omfattar även dem som är i behov av akut missbrukarvård.

Om tjänsterna inom den öppna vården inte är tillräckliga eller ändamålsenliga kan också rehabilitering på institution komma i fråga. För missbrukarvård på institutions krävs betalningsförbindelse från kommunen.  

Missbrukarkordinatorerna, socialbyrån och hälsovårdscentralen ger närmare information i frågor gällande rusvård tel. 06 221 6200.