Barnatillsyning


Barnatillsyningsmannen
Barnatillsyningsman Anette Hakala tel. 06 221 6221

I barnatillsyningsmannens verksamhet ingår faderskapsärenden, underhållsärenden samt ärenden gällande vårdnad av barn och umgängesrätt.

Vårdnad om barn och umgängesrätt

Om ett barn föds utom äktenskapet är modern automatiskt vårdnadshavare för barnet. Om båda föräldrarna vill vara vårdnadshavare, det vill säga tillsammans fatta beslut som gäller barnet, kan man redan i samband med faderskapsutredningen upprätta ett avtal om gemensam vårdnad, som ger båda föräldrarna rätt att vara vårdnadshavare för barnet. Om modern efter barnets födelse ingår äktenskap med den man som har erkänt sitt faderskap blir de båda vårdnadshavare för barnet.

Om ett barn bor med den ena av sina föräldrar, avgörs ärendet gällande vårdnaden om barnet och umgängesrätten i första hand med tanke på barnets bästa. Målet är att trygga barnets ställning och kontakten till bägge föräldrarna vid en skilsmässa. Föräldrarna kan komma överens om vårdnaden, boende och umgänge genom ett avtal fastställt av barnatillsyningsman eller så skall ärendet avgöras vid domstol. Avtalet, liksom domstolsbeslut, kan ändras genom ett nytt, gemensamt avtal eller, om samförstånd inte nås gällande det nya avtalet, genom ett domstolsbeslut.