Handikappservice


Målet med handikappservicen är att främja handikappade personers förutsättningar till ett likvärdigt liv med övriga medborgare samt undanröja olägenheter och hinder som handikappet förorsakar. Med handikappad avses i handikapplagen den som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring. Som handikappservice beviljas service och stödåtgärder i enlighet med lagen och förordningen om service och stöd på grund av handikapp. Till ansökan om service och stödåtgärder i enlighet med handikappservicelagen bifogas läkarutlåtande av vilket sökandens handikapp framgår.

Kommunen ska sörja för ordnandet av service och stödåtgärder åt gravt handikappade
· Färdtjänst för gravt handikappade
· Ändringsarbeten i gravt handikappad persons bostad, redskap och anordningar som hör till bostaden
· Personlig assistans
· Serviceboende
· Dagverksamhet för gravt handikappade
· Tolktjänst för gravt handikappade

Övrig service och stödtjänster beviljas inom ramen för beviljade anslag
· Stöd för maskiner och anordningar som den handikappade behöver för att klara sina dagliga funktioner
· Anpassningsträning
· Extra kostnader för kläder och övriga specialkostnader
· Färdtjänst i enlighet med socialvårdslagen

Mer information med handikappservice ger:

Socialarbetare 
Telefontid mån-fre kl. 9.30-10.30, växel (06) 221 6200

Färdtjänst

En gravt handikappad person som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita de offentliga kollektivttrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter är berättigad till färdtjänst. Färdtjänst fås för arbete, studier, uträttande av ärenden och deltagande i rekreation. Färdtjänsten kan anlitas för resor inom Kristinestad samt till grannkommunerna.

Färdtjänst i enlighet med socialvårdslagen

Färdtjänst i enlighet med socialvårdslagen beviljas personer som fyllt 80 år eller handikappade personer som behöver hjälp med uträttande av ärenden som stöd för att klara sig hemma.

Ändringsarbeten i bostad

Ersättning för ändringsarbeten i en bostad beviljas en person som är gravt handikappad och som har särskilt svårt att förflytta sig eller i övrigt klara sig på egen hand i sin varaktiga bostad på grund av ett handikapp eller en långvarig sjukdom. Som ändringsarbeten i bostad ersätts sådana skäliga kostnader för ändringsarbeten i en bostad eller i bostadens närmaste omgivning som är nödvändiga på grund av ett handikapp samt kostnader för planering av ändringsarbeten.

Redskap och anordningar som hör till bostaden

En person som är gravt handikappad kan få redskap och anordningar som skall vara fast installerade i bostaden bekostade, till exempel lyftanordningar och larmanordningar. Kommunen köper i allmänhet redskapen och anordningarna, som sedan ställs till den gravt handikappade personens förfogande. Då de inte längre behövs skall de returneras till socialbyrån.

Personlig assistans

Med personlig assistans avses hjälp som beviljas en gravt handikappad person och som den handikappade behöver för att sköta sina dagliga sysslor, i arbetet och studier, vid utövande av fritidssysselsättningar, deltagande i samhällelig verksamhet eller social växelverkan.

Syftet med personlig assistans är att hjälpa en gravt handikappad person att både i hemmet och utanför hemmet förverkliga sina egna val. Ordnandet av personlig assistans förutsätter att den gravt handikappade personen har resurser att definiera assistansens innehåll och sätten att ordna den.

Vid ordnandet av personlig assistans anses som gravt handikappad den som till följd av ett långvarigt eller framskridande handikapp eller en sådan sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara sina dagliga funktioner och behovet av hjälp inte i främsta hand beror på sjukdomar och funktionshinder som har samband med normalt åldrande.

Tolkservice

Tolktjänst beviljas åt personer med svåra hörsel-, syn- eller talskador. Tolktjänst kan anlitas för uträttande av ärenden, rekreation, arbete, studier, fritidsaktiviteter och deltagande i samhällelig verksamhet.

Redskap, maskiner och anordningar

Redskap, maskiner och anordningar som behövs i den handikappades dagliga sysslor

Ekonomiskt stöd kan beviljas åt en person som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom behöver redskap, maskiner eller anordningar för att kunna förflytta sig, kommunicera eller klara sig hemma eller i sin fritidsverksamhet. Det ekonomiska stödet beviljas för andra hjälpmedel än sådana som används inom medicinsk rehabilitering. Då maskiner och anordningar bekostas skall det bedömas vilka olägenheter handikappet medför i det dagliga livet. Ersättningen uppgår till hälften av de faktiska kostnaderna för anskaffning av redskap, dock ersätts nödvändiga ändringsarbeten, som på grund av handikappet utförs på ett redskap, en maskin eller en anordning av standardmodell, i sin helhet i enlighet med de faktiska kostnaderna. Beroende på storleken på anslagen kan man också ersätta en mindre del än hälften av anskaffningspriset. Som ersättningsgrund används redskapets, maskinens eller anordningens anskaffningspris om priset är skäligt.

Serviceboende och anstaltsvård

Serviceboende är avsett för gravt handikappade som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom fortlöpande under olika tider av dygnet eller annars i särskilt stor utsträckning behöver en annan persons hjälp för att klara av sina dagliga sysslor. Serviceboende beviljas inte om personen är i behov av anstaltsvård.

Till serviceboendet hör bostad som är lämplig för den gravt handikappade samt individuellt anpassade tjänster i anslutning till boendet. Bostaden kan finnas i ett servicehus eller så kan serviceboendet ordnas i den handikappades eget hem.

Med anstaltsvård avses ordnande av vård, uppehälle och rehabiliterande verksamhet vid de verksamhetsenheter inom socialvården som ger kontinuerlig vård.

Anstaltsvård ges den som är i behov av sådan hjälp, vård eller annan omvårdnad som inte kan ordnas eller som det inte är ändamålsenligt att ordna i hans eget hem genom utnyttjande av någon annan socialservice.

Dagverksamhet för gravt handikappad

Till dagverksamhet för handikappade hör verksamhet som ordnas utanför hemmet för att stödja den handikappade att klara sig självständigt och för att främja sociala kontakter.

När det gäller att ordna dagverksamhet anses som gravt handikappad en arbetsoförmögen person som på grund av ett mycket svårt funktionshinder som förorsakats av en skada eller sjukdom inte har förutsättningar att delta i sådan arbetsverksamhet som avses i socialvårdslagen och som får sin huvudsakliga försörjning av förmåner som beviljas på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga. Dagverksamheten skall i mån av möjlighet ordnas så att en gravt handikappad kan delta i verksamheten fem dagar i veckan eller mer sällan, om den gravt handikappade kan delta i arbetsverksamhet på deltid eller om det finns något annat av honom eller henne beroende skäl därtill.

Anpassningsträning

I anpassningsträningen ingår rådgivning, handledning och träning för att främja den sociala funktionsförmågan för handikappade personer och deras anhöriga. Anpassningsträning kan ges individuellt eller i grupp och kan vid behov också vara återkommande. Anpassningsträning kan ordnas t.ex. i samband med sjukdom eller olycksfall eller om livssituationen förändras.