Socialservice

Socialarbete

Tidsbeställning per telefon kl. 9:30 – 10:30 via stadens växel
tel. 06 221 6200, fråga efter socialarbetare.

Besöksadress
Lappfjärdsvägen 10 (Familjecentrets ingång)
64100 Kristinestad

Med socialarbete avses enligt socialvårdslagen 15 § arbete som stödjer förändring och som syftar till att tillsammans med individen, familjen och gemenskapen lindra svårigheter i en livssituation, stärka individens och familjens egna handlingsmöjligheter, öka deras delaktighet och främja gemenskapens sociala integration Målet är att förebygga marginalisering, finna lösningar på sociala bekymmer och på det sättet bevara och främja invånarnas individuella sociala trygghet. Socialarbetet riktar sig antingen till enskilda individer eller till hela familjen.

Tjänsterna inom socialarbetet kan användas

  • då du behöver information om tjänster och förmåner
  • vid konfliktsituationer i familjelivet
  • då du behöver råd och hjälp i uppfostringsfrågor
  • då det är aktuellt med uppgörande av underhållsbidrags- eller vårdavtal
  • då barn, ungdomar eller familjer är i behov av hjälp
  • då den ekonomiska situationen har hamnat i en återvändsgränd
  • då du behöver hjälp med missbruksproblem och vid mental ohälsa
  • då du behöver rådgivning vid funktionsnedsättning
     

Socialjour

Kommunen måste enligt Lagen om anordnande av brådskande socialservice garantera att alla invånare har rätt till nödvändig och brådskande socialservice i nöd- och krissituationer under dygnets alla timmar.

Brådskande socialservice ges i barnskyddsärenden, vid familjekriser, vid plötslig brist på grundvård och vid överlevnadsproblem. Handräckning, konsultation och krishjälp ges då behov påkallas.

Under tjänstetid svarar Kristinestads stad för organiseringen av den brådskande socialservicen.
Under vardagar och normal arbetstid sköts akuta ärenden av kommunens egna socialarbetare.
Kontakt via stadens växel tel. 06 221 6200, fråga efter socialarbetare.

Vid brådskande socialservice utanför arbetstid kl.16.00 – 08.00 och vid helger kan man
kontakta Socialjouren i Österbotten, tel. 06 325 2347 eller 112.