Socialservice

Socialarbete

Med socialarbete avses enligt socialvårdslagen 18 § sådan ledning, rådgivning och utredning av sociala problem som handhas av yrkesutbildad personal inom socialvården samt andra stödåtgärder som upprätthåller och främjar individens och familjens trygghet och förmåga att komma tillrätta samt samfunds funktionsduglighet.

Tjänsterna inom socialarbetet kan användas

- då du behöver information om tjänster och förmåner
- vid konfliktsituationer i familjelivet
- då du behöver råd och hjälp i uppfostringsfrågor
- då det är aktuellt med uppgörande av underhållsbidrags- eller vårdavtal
- då barn, ungdomar eller familjer är i behov av hjälp
- då den ekonomiska situationen har hamnat i en återvändsgränd
- då du behöver hjälp med missbruksproblem

Tidsbeställning per telefon kl. 9:30–10:30 via stadens växel tel. (06) 221 6200, fråga efter socialarbetare.

Besöksadress:
Lappfjärdsvägen 10 (Familjecentrets ingång)
64100 Kristinestad

 

Utkomststöd


 Ansökningsblankett

En person eller en familj som inte har tillräckliga inkomster eller tillgångar för sin oundgängliga försörjning har rätt till utkomststöd. Var och en är i första hand skyldig att enligt bästa förmåga dra försorg om sig själv och sitt eget uppehälle t.ex. genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, med hjälp av andra förmåner som tryggar utkomsten, andra inkomster eller tillgångar, omvårdnad från en sådan persons sida som är försörjningspliktig gentemot honom eller på något annat sätt.

Utkomststöd är en förmån som i sista hand tryggar en persons och familjs oundgängliga försörjning. Före beviljandet av utkomststöd utreds sökandens möjligheter att få andra sociala förmåner, så som arbetsmarknadsstöd, bostadsbidrag och studiestöd. Syftet med stödet är att också stöda individen och familjen att klara sig på egen hand. Utkomststödet är också en central förmån som på lagstiftningsnivå garanterar den i grundlagen §19 mom 1 avsedda oundgängliga försörjning som stadgats som en rättighet för var och en.

Ansökan om utkomststöd riktas till socialbyrån. I regel görs ansökan genom att man personligen besöker byrån på en på förhand reserverad tid.

Tidsbeställning per telefon vardagar kl. 9:30–10:30 
via stadens växel tel. (06) 221 6200, fråga efter socialarbetare.

Till ansökan om utkomststöd skall alltid klienten bifoga kvitton på alla inkomster och utgifter, de senaste kontoutdragen över familjens alla konton samt vid den första ansökan dessutom följande kvitton:

- hyresavtal och kvitto på den senast betalda hyran, eller
- kvitto på bostadslån av vilket det framgår lånets ändamål, återstående lånekapital, ränta/månad
- intyg över den senast verkställda beskattningen/skatteförslag
- för arbetslösa: arbetskraftspolitiskt utlåtande/beslut om arbetslöshetsdagpenning och betalningsanmälan för den senast utbetalda dagpenningen
- utredning över sökandens/familjens egendom
- övriga eventuella kvitton, av vilka den sökandes ekonomiska situation framgår

Utkomststödets storlek fås genom att räkna ihop sökandens och dennes familjs utgifter som tas i beaktande i utkomststödet och disponibla inkomster och tillgångar. Skillnaden utgör utkomststödets minimibelopp.

Barnskydd

Barnskyddet baserar sig på barnskyddslagen och dess uppgift är att trygga barnens rättigheter, t.ex. barnets rätt till en trygg och harmonisk uppväxtmiljö, jämlik och mångsidig utveckling, speciellt skydd och omvårdnad enligt barnets egna individuella behov och önskemål. Barnet har också rätt att få särskilt skydd. Enligt lagstiftningen ingår barnskyddet i kommunens uppgifter.

Syftet med barnskyddet är att garantera barnets rättigheter genom att påverka uppväxtmiljön och genom att stödja vårdnadshavarna med barnuppfostran. Målet är att stödja familjen i barnets egen uppväxtmiljö. I fall barnets levnadsförhållanden av någon anledning äventyras, måste barnet garanteras så bra vård som möjligt utom hemmet.

Alla kan göra barnskyddsanmälan om ett barn eller en ung människa är i behov av hjälp, genom att ringa till socialarbetarna på telefontid vardagar kl. 9:30–10:30 tel. (06) 221 6200 eller till familjeomsorgschefen Anette Hakala tel. (06) 221 6221.

Rusvård

Som socialservice erbjuds invånarna service i enlighet med lagen om missbrukarvård.
Missbrukarvården har som mål att förebygga och minska missbruket av rusmedel, därmed förknippade sociala olägenheter och men för hälsan samt att främja missbrukarens och honom närstående personers funktionsförmåga och säkerhet.

Vi erbjuder bland annat rådgivning, stöd, ekonomiska stödåtgärder, akutvård och rehabilitering på anstalt för att förebygga och ge hjälp med att avsluta problemanvändning av rusmedel och narkotika.
Akutvården ges på akutvårdsstationen i Vasa.

Mera långvarig anstaltsvård ges till exempel vid A-hemmet i Kankaanpää, Vasa rehabiliteringsinstitution, Lapuan Minnesota Oy eller Pixnekliniken i Malax med en betalningsförbindelse från socialcentralen. 

Socialbyrån och hälsovårdscentralen ger närmare information om rusvård tel. (06) 221 6200.

Barnatillsyn

Barnatillsyningsmannen

Barnatillsyningsman Anette Hakala tel. (06) 221 6221

I barnatillsyningsmannens verksamhet ingår faderskapsärenden, underhållsärenden samt ärenden gällande vårdnad av barn och umgängesrätt.

Faderskapsärenden

Faderskapet till ett barn som fötts utom äktenskapet fastställs antingen genom att fadern erkänner faderskapet eller genom att faderskapet fastställes vid domstol, där faderskapet alltid fastställes vid tvistemål. När barnet är fött kan mannen erkänna faderskapet hos barnatillsyningsmannen. Faderskapsutredningen och erkännandet tas om hand av barnatillsyningsmannen i moderns hemkommun. Grunder till faderskaps ärenden finns i faderskapslagen, där det stadgas om barnets ställning i förhållande till fadern. Lagen har som mål att barnet har rätt till sin biologiska far.

Underhållsärenden

Enligt lagen om underhåll för barn har barnet rätt till tillräckligt underhåll, vilket innebär tillgodoseende av de materiella och andliga behov som motsvarar barnets utvecklingsnivå, den vård och utbildning barnet behöver samt härav föranledda kostnader. Föräldrarna skall efter sin förmåga svara för barnets underhåll ända tills barnet blir myndigt. Om barnet och föräldrarna bor i samma hushåll sörjer föräldrarna för barnets underhåll genom att delta ekonomiskt i familjens levnadskostnader, men också genom att på annat sätt tillgodose barnets dagliga behov.

Avtal om underhållsbidrag fastställs av barnatillsyningsmannen i den kommun där barnets företrädare har sin hemvist. Avtalet fastställs om dess innehåll är i enlighet med lagen om underhåll för barn och avtalet har uppgjorts i stadgad form. Avtalet kan uppgöras med barnatillsyningsmannens hjälp, varvid tid skall bokas för en diskussion om innehållet i underhållsavtalet. Innan barnatillsyningsmannen fastställer avtalet skall den särskilt pröva, huruvida avtalet kan anses skäligt med hänsyn till barnets rätt att erhålla tillräckligt underhåll, föräldrarnas betalningsförmåga samt övriga omständigheter som påverkar saken. Om ett avtal inte kan åstadkommas eller barnatillsyningsmannen anser att det är oskäligt hänvisas föräldrarna att låta fastställa underhållsbidraget i domstol.

Underhållsstöd

Underhållsstödet baserar sig på lagen om tryggande av underhåll för barn. Syftet med underhållsstödet är att trygga barnets underhåll när faderskapet inte har fastställts eller när underhållsbidrag inte har betalats på grund av underlåtelse eller försvagad betalningsförmåga. Underhållsstödet söks från folkpensionsanstalten, till ansökan bifogas underhållsavtalet eller rättens beslut i original. När folkpensionsanstalten betalar underhållsstöd flyttas indrivningen av underhållsbidraget till FPA.

Vårdnad om barn och umgängesrätt

Om ett barn föds utom äktenskapet är modern automatiskt vårdnadshavare för barnet. Om båda föräldrarna vill vara vårdnadshavare, det vill säga tillsammans fatta beslut som gäller barnet, kan man redan i samband med faderskapsutredningen upprätta ett avtal om gemensam vårdnad, som ger båda föräldrarna rätt att vara vårdnadshavare för barnet. Om modern efter barnets födelse ingår äktenskap med den man som har erkänt sitt faderskap blir de båda vårdnadshavare för barnet.
Om ett barn bor med den ena av sina föräldrar, avgörs ärendet gällande vårdnaden om barnet och umgängesrätten i första hand med tanke på barnets bästa. Målet är att trygga barnets ställning och kontakten till bägge föräldrarna vid en skilsmässa. Föräldrarna kan komma överens om vårdnaden, boende och umgänge genom ett avtal fastställt av barnatillsyningsman eller så skall ärendet avgöras vid domstol. Avtalet, liksom domstolsbeslut, kan ändras genom ett nytt, gemensamt avtal eller, om samförstånd inte nås gällande det nya avtalet, genom ett domstolsbeslut.

Adoptionsrådgivning

Kontakta familjeomsorgschef Anette Hakala tel. (06) 221 6221. 

En familj som vill adoptera ett barn skall kontakta socialbyrån i hemkommunen, Rädda Barnen rf:s adoptionsbyrå eller Interpedia för att få adoptionsrådgivning. Adoptionsrådgivningen tar tid, 6-12 månader, och under denna tid utreds föräldrarnas möjlighet att fungera som föräldrar för barnet. Under adoptionsrådgivningen uppgörs en hemutredning. Efter utvärdering av adoptionsrådgivning och hemutredning kan ett adoptivbarn placeras i familjen.  

Länkar:   
www.pelastakaalapset.fi/se
www.interpedia.fi 

 

Socialombudsman

Socialombudsman Katarina Norrgård
Socialombudsmannen är anträffbar
må-fre kl. 8-14, tel. 040 507 9330
e-post: katarina.norrgard(at)vaasa.fi

Postadress:
Vasa stad/ Socialombudsman
PB 241
65101 Vasa

Besöksadress:
Krutkällarvägen 4
65100 Vasa

Socialombudsmannens uppgifter:

· ge klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av lag
· hjälpa klienten med att göra anmärkningar om det sätt som klienten har blivit bemött på inom socialvården
· informera om klientens rättigheter
· arbeta för att främja klientens rättigheter och för att dessa skall bli tillgodosedda
· följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och årligen avge en redogörelse för detta till kommunstyrelsen


Från den enskilda medborgarens synpunkt är socialombudsmannen närmast en rådgivare. Socialombudsmannen kan hjälpa klienter till exempel genom att utreda lagstiftningens innehåll, berätta om myndigheternas praxis, ge råd om vilken myndighet klienten bör vända sig till i ett visst ärende och ge råd om hur man skall söka ändring i ett beslut. Socialombudsmannen har inte rätt att fatta beslut i praktiska ärenden och kan därför inte ändra en socialarbetares beslut.

Enligt 24 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården skall varje kommun ha en socialombudsman, som har till uppgift att hjälpa socialvårdens klienter i frågor som rör deras rättigheter.

Socialjour

Socialjour tel. (06) 325 2347 eller 112

Kommunen måste enligt Lagen om anordnande av brådskande socialservice garantera att alla invånare har rätt till nödvändig och brådskande socialservice i nöd- och krissituationer under dygnets alla timmar. Efter tjänstetid mellan kl.16.00 – 08.00 samt under veckoslut sköts socialjouren från Vasa. Under arbetstid sköts akuta ärenden av kommunens egna socialarbetare.

Brådskande socialservice kan behövas t.ex. vid
1) barnskydd, t.ex. om barn eller unga personer blir utan vård, omsorg p.g.a. vårdarens oförmåga att ta hand om barnet
2) vid familjekriser