K5

Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård

K5:s hemsida

Centraladministrationen
Eriksvägen 15
66100 Malax, Finland
050-5680890
info@kfem.fi

Psykosociala centret
Närpesvägen 4
64200 Närpes, Finland
06-2241831

Psykosocialenhet i Kristinestad 
Krisgrupp
Talterapeut
Minnesrådgivning
Missbrukarkoordinator
Palliativskötare
Landsbygdsförvaltning

Ett geriatriskt kunskapscenter under uppbyggnad:
En fungerande vård i hemmet (pdf, 945Kb)


Allmän beskrivning av samkommunens förvaltning och uppgifter

Samkommunens uppgift är att i enlighet med grundavtalet på ett demokratiskt sätt garantera samarbetsområdets invånare lagstadgade primärhälso- och socialvård. Samkommunens uppgift är att för medlemskommunerna anordna primärhälsovården i enlighet med lagen om folkhälsoarbetet (66/72) och därtill att för Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes anordna socialvården i enlighet med socialvårdslagen (710/82). Samkommunens uppgift är att för Kaskö anordna till primärhälsovården nära ansluten socialvård. Sammkommunens medlemskommuner överförde sina landsbygdsförvaltningar till samkommunen 1.1.2012. Samkommunen anordnar inte barndagvård.


Modell

Kust-Österbottens samkommun fungerar enligt beställar-utförar modellen. Beställar-utförar modellen är ett sätt att organisera servicen. Kust-Österbottens samkommun fungerar som beställare, vilket betyder att det är samkommunen som besluter om servicens omfattning, kvalitet och sättet att producera den i samråd med medlemskommunerna. Samkommunen kan ordna verksamheten i form av egen produktion, i medlemskommunernas regi eller genom upphandling från tredje part. Samkommunen beställer huvudparten av servicen av medlemskommunerna som producerar servicen i offentlig regi för sina invånare.


Beslutsorgan

Samkommunens organ är samkommunsfullmäktige, revisionsnämnd, samkommunsstyrelse, landsbygdsnämnden och av styrelsen tillsatta direktioner och kommittéer. Samkommunen ansvarar för att verksamheten är resultatrik samt bedrivs rationellt och effektivt samtidigt som invånarnas bastrygghet garanteras. Samkommunens verksamhetsidé, målsättningar och utvecklingsstrategier utformas ytterligare i budgeten, ekonomiplanen, samt i enskilda beslut.


Tjänstemannaorganisationen

Ledningsgruppen för samkommunen består av direktören, ledande läkaren, ledande tandläkaren, utvecklingskoordinatorn, förvaltningssekreteraren och ekonomiplaneraren. Samkommunens hemort är Malax. Direktören och förvaltningssekreteraren har sina kontor i Malax kommun.