Patientombudsmannen

   
Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) skall en patientombudsman utses vid alla verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård. Se lagen om patientens ställning och rättigheter www.finlex.fi.  
Patientombudsmannens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria.

I fall patienten är missnöjd eller om något är oklart med vården är det bäst att diskutera ärendet med läkare eller vårdare på vårdenheten. De flesta frågor klargörs snabbast där de har skett. Ifall ärendet inte går att reda ut har man möjlighet att kontakta patientombudsmannen.

Patientombudsmannen nås genom att lämna ringbud till telefonväxeln vid vård- och omsorgscentralen i Kristinestad. Patientombudsmannen tar kontakt snarast möjligt.

Kontaktuppgifter     

Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad
Patientombudsman Susanne Nygård-Kukko
Tel. (06) 2218 411 (växeln)
susanne.nygard-kukko@pihlajalinna.fi
 

Patientombudsmannen har till uppgift att

–    ge patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av nämnda lag
–    ge råd och vid behov bistå i frågor som gäller patientens rättigheter
–    informera om patientens rättigheter
–    arbeta för att främja patientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda
 

Patientombudsmannen kan kontaktas vid ärenden som gäller

–    tillgång till vård eller intagning för vård
–    problem gällande information
–    korrigering av uppgifter i patientens journal
–    misstanke om patient- eller läkemedelsskada
–    kontroll av registeruppgifter
–    datasekretess
–    missnöje med vård eller bemötande 


Direktiv för att göra anmärkning 

Blankett: Anmärkning som hänför sig till patientens vård och bemötande 

Blankett: Begäran om rättelse av journal-/registeruppgifter