Servicesedel för serviceboende


Servicesedlar införs inom serviceboende med heldygnsomsorg

Vård- och omsorgsnämnden i Kristinestad har 17.11.2015 § 52 beslutat att införa servicesedlar inom serviceboende med heldygnsomsorg. Servicesedeln är ett av flera existerande alternativ för hur tjänsterna kan tillhandahållas och den är valbar för klienten. En invånare i staden som via SAS-beslut har bedömts ha ett behov av serviceboende med heldygnsomsorg kan använda servicesedlar för att köpa sådana tjänster av en privat serviceproducent som staden har godkänt. Sedeln omfattar servicekostnader, utöver vilket klienten kan köpa extra tjänster av serviceproducenten.

Servicesedelns värde bestäms utgående från klientens vårdbehov och varierar mellan 1.750 och 4.772 euro/månad beroende på vårdbedömningen. Sedelns värde ökar då klientens vårdbehov ökar. Genom sitt val av serviceproducent kan klienten själv påverka hur stor självriskandel av serviceboendets kostnader klienten själv ska betala för.

Man kan ansöka om servicesedlar med en fritt formulerad skriftlig ansökan. Beslutet om att bevilja servicesedlar och om sedlarnas värde fattas efter att klienten personligen eller genom ombud har lämnat in blanketten gällande ansökan om servicesedlar till servicekoordinatorn med de bilagor som uppges på blanketten, så att sedlarnas värde kan bestämmas.

Efter att beslutet har fattats ingår klienten eller dennes ombud ett serviceavtal med serviceproducenten angående servicens innehåll. Avtalet ska omfatta villkoren åtminstone för uppsägningstidens längd och villkoren för att säga upp avtalet, faktureringsvillkoren, hyresbeloppet, samt avgifterna för service och måltider. Avtalet ska innehålla en definition av vad klienten får för sin serviceavgift (en så kallad vård- och serviceplan).

Vid köp av tjänster med servicesedeln har klienten samma rättigheter som i de övriga social- och hälsovårdstjänsterna. Konsumentskyddslagstiftningen gäller även klienter inom privat socialvård och hälsovård som köpts med servicesedlar.

Närmare upplysningar: Servicekoordinatorn / Avdelningsskötaren inom hemvården.

Information för serviceproducenten

Med serviceboende avses boende för äldre eller annan vårdbehövande i ett vårdhem som upprätthålls av serviceproducenten enligt 21 § i socialvårdslagen. Serviceboende omfattar heldygnsomsorg för klienten i enheten för serviceboende, samt stödtjänster. Serviceboende är öppenvård och jämförbart med att bo hemma. Klienten kan bo i en enhet för serviceboende till livets slut med hjälp av tillräckliga stödtjänster.

Klienten kan enligt eget gottfinnande och egna behov välja serviceproducent ur registret över de serviceproducenter som har godkänts av staden. Klienten kan också be sin serviceproducent kontakta Kristinestads vård- och omsorgscentral. Då kan producenten lämna in ansökan om att bli servicesedelproducent och bli en av de producenter av serviceboende med servicesedlar som har godkänts av staden.

För att kunna bli en av de producenter av serviceboende med servicesedlar som har godkänts av staden ska producenten uppfylla de krav som uppges i ansökningsblanketten (pdf, 592kb) för servicesedlar. Producenten ska också skriftligen förbinda sig att följa reglerna och kraven i regelverket (pdf, 192,20 kb). Varje separat enhet ska fylla i ansökan skilt för sig även om de ägs av samma serviceproducent. De serviceproducenter som har godkänts införs på listan över producenter av serviceboende med servicesedlar.

De Gamlas Hem, Strandgatan 77, 64100 Kristinestad tel. 0400 320811.
Servicehem Kristiina, Lappfjärdsvägen 8, 64100 Kristinestad, mari.hiltula@attendo.fi.