Kösituation


Telefontid: måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 10-12, torsdag kl. 11-12
Tel. 040 4848 566

Väntetider för sociala tjänster för äldre

Enligt Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 26 § (980/2012) ska kommunerna en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den social service som han eller hon ansökt om. Med väntetid avses i lagen den genomsnittliga tiden mellan den dag ansökan lämnas in och den dag den äldre får de tjänster som han eller hon har ansökt om. Andra än brådskande socialtjänster ska fås utan ogrundat dröjsmål och senast 3 månader från det att beslut fattats.

De genomsnittliga väntetiderna för Kristinestads stads tjänster inom äldreomsorg finns på stadens webbsida och på anslagstavlan på vård- och omsorgscentralen (Lappfjärdsvägen 10). Väntetiderna offentliggörs enligt olika tjänster.

Tjänst, genomsnittlig väntetid och tilläggsinformation

  • Hemvård: 0-7 dygn, Efter behov av tjänster, i akuta situationer får klienten tjänsten genast.

  • Matservice: 0-2 dygn. Efter behov av tjänster, i akuta situationer får klienten tjänsten genast.

  • Närståendevård: 1 månad. Beslut inom två veckor från att ansökan inkommit och behandlas. Gäller för personer över 65 år

  • Serviceboende: 6 månader. Genomsnittlig väntetid för dem som placerades under tiden 1.7. - 31.12.2020. Längsta väntetiden var 23,4 månader. 

  • Bedömning av serviceboendet: 0-7 dygn, (vid icke brådskande fall)