Kösituation

Väntetider för sociala tjänster för äldre

Enligt Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre 26 § (980/2012) ska kommunerna en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den social service som han eller hon ansökt om. Med väntetid avses i lagen den genomsnittliga tiden mellan den dag ansökan lämnas in och den dag den äldre får de tjänster som han eller hon har ansökt om. Andra än brådskande socialtjänster ska fås utan ogrundat dröjsmål och senast 3 månader från det att beslut fattats.

De genomsnittliga väntetiderna för Kristinestads stads tjänster inom äldreomsorg finns på stadens webbsida och på anslagstavlan på vård- och omsorgscentralen (Lappfjärdsvägen 10). Väntetiderna offentliggörs enligt olika tjänster.

Ytterligare information:
Avdelningsskötare för hemvården
Britt-Mari Kaarre, tel. 040 5458092
britt-mari.kaarre@krs.fi 

Tjänst

Genomsnittlig väntetid

Tilläggsinformation

     

Hemvård

 

0-7 dygn

 

efter behov av tänster, i akuta situationer får klienten tjänsten genast

     

Matservice

 

0-2 dygn

 

efter behov av tjänster, i akuta situationer får klienten tjänsten genast

     

Närståendevård

 

1 månad

 

beslut inom två veckor från att ansökan inkommit och behandlas. Gäller för personer över 65 år

     

Effektiverad+ åldringshem

2,1 mån.

genomsnittlig väntetid för dem som placerades under tiden 1.7. - 31.12.2018. Längsta väntetiden var 9 mån.

     

Bedömning av serviceboendet

0-7 dygn

(vid icke brådskande fall)