Äldrerådet

Kristinestads äldreråd


Det kommunala äldrerådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och
organisationer som företräder pensionärer. Äldrerådet har ingen beslutanderätt men underlyder
det kommunala regelverket så som Kommunallagen och Lagen om förvaltningsförfaranden.

Våren 2001 fick Kristinestad sitt första Äldreråd.

Uppgifter och stadgar

 1. Befrämjar samarbetet mellan myndigheter, äldre, pensionärs- och andra föreningar för äldre i kommunen.

 2. Följer utvecklingen av äldres behov inom kommunen.

 3. Följer med kommunalförvaltningens beslut från äldres synpunkt.

 4. Befrämjar äldres möjligheter att delta i och påverka offentliga beslut inom kommunen.

 5. Befrämjar äldres möjligheter att använda sig av samhällets tjänster, t.ex. boende, social- och hälsovård,

  socialskydd, kultur- och fritidstjänster samt övriga kommunala tjänster.

 6. Följer utvecklingen av de tjänster, stödformer och övriga förmåner som staden producerar för äldre.

  Informerar i samverkan med förvaltningarna de berörda föreningarna om utvecklingen av och tillgången till

  tjänster och stödformer för äldre.

 7. Påverkar planering och uppbyggnad av omgivningen så att offentliga lokaler lämpar sig också för

  dem som på grund av ålder, handikapp eller sjukdom har nedsatt funktions- och orienteringsförmåga

 8. Tar initiativ och lägger fram förslag samt ger utlåtanden till stadens myndigheter i frågor som gäller äldre.

 9. Informerar om de frågor rådet behandlar.

 10. Gör upp verksamhetsplan och budget samt avger en verksamhetsberättelse.

 11. Besluter om användningen av anslag som beviljats för rådets verksamhet.

 12. Sköter andra sådana uppgifter som hör till äldrerådets verksamhetsområde samt uppgifter som

  stadsstyrelsen ålägger rådet.


Äldrerådet:

Carita Björne
ordförande

Eila Etelämäki
viceordförande

Alf Knuts

Pekka Koskinen 

Karin Rusk