Sustainable Tourism

Projektet Sustainable Tourism ska utveckla besöksnäringen i Österbotten

Projektet Sustainable Tourism ska utveckla besöksnäringen i Österbotten genom att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor inom turismen. Projektet ska se till att de företag och organisationer som är aktiva inom besöksnäringen har den utbildning och de verktyg som krävs för att motsvara den bild som målas upp av vår region, samt uppfylla en miljömedveten besökares förväntningar.

Projektet är speciellt viktigt med avseende till Visit Finlands vision om att vara bland de ledande länderna år 2025 när det gäller hållbar turism. De har i sin tur utvecklat hållbarhetsprogrammet "Sustainable Travel Finland”, STF. För att erhålla denna ”stämpel” måste både regionens destinationsbolag och minst 51 procent av turismaktörerna (som idkar internationell turism) uppnå vissa krav. Ett av kraven är att både destinationsbolaget och aktörerna har någon form av formell miljöcertifiering.

Projektet ska:

– Identifiera aktörer/företag som är villiga att utvecklas enligt dessa hållbarhetsprinciper.

– Erbjuda utbildning och coaching inom hållbarhet.

– Skapa ett nätverk av företag som kan lära av varandra.

– Erbjuda tillfällen till att delta i mässor med naturturism och ekologiska principer i fokus.

– Hjälpa företagare att profilera sig tydligare när Visit Finland marknadsför regionen på ett internationellt plan.

Projektledarnas uppgift är att i sina respektive regioner stöda och underlätta sina företagare att uppnå dessa mål. Projektet koordineras av Kristinestads näringslivscentral och det genomförs tillsammans med Dynamo Närpes, Jakobstads utvecklingsbolag Concordia och Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. Inom projektet strävar vi till att inom några år kunna titulera Österbotten som en region som uppfyller internationella krav på hållbarhet. Projektet kommer att ha tätt samarbete med destinationsbolagen. Projektfinansiering har beviljats av NTM-centralen och landsbygdsprogrammet. Projektet inleds 2021 och pågår två år.

Länkar

Frågor och svar (PDF)

Projektplan (PDF)

Ta kontakt

Janne Smeds
projektledare
Tfn: 040 588 3432
E-post: janne.smeds@krs.fi

janne smeds