Ett planerat ägarskifte

Vanligen ligger tyngdpunkten i företagarens kunnande på substans men för affärsverksamhetskunskap och i synnerhet för att kunna kartlägga företagets försäljningsskick behöver man utomstående expertis, rådgivning och koordinering av praktiska åtgärder. I projektet Ett planerat ägarskifte säkerställer man smidiga ägarskiften i Österbotten genom att skapa ett gemensamt servicekoncept för ägarskiftesrådgivare vid de tre utvecklingsbolagen. På så vis bidrar projektet till näringslivet i landsbygden och till permanenta arbetsplatser. 

Projektet ökar medvetenheten och betydelsen av ett väl förberett ägarskifte för affärsverksamheten ur både köparens och säljarens synvinkel. Målsättningen är att få företagarna att påbörja planeringen och implementeringen av ägar- eller generationsskiftet i god tid innan den slutliga försäljningen eller generationsväxlingen.

Under projektet har man skolat företagsrådgivare och ökat deras kunnande inom ekonomi- och avtalsärenden som berör ägarskiften.

I projektet fokuserar man också på att utveckla marknaden för företagsköp: utom mer information behövs fler möten ansikte mot ansikte, match making-event, seminarier och tillfällen för nätverkande och informationsspridning. Det behövs fler företag i försäljningsskick och fler personer som blir företagare genom företagsköp samt företag som utvidgar verksamheten genom företagsköp.

Dessutom ökas användningen och kännedomen om den nätbaserade Företagsbörsen. Projektgruppen upprätthåller även en gemensam lista över de företag som är i ”tyst” försäljning.

Projektet fokuserar på följande teman:

– ägarskifte: utomstående företag eller person(er) köper företag

– generationsväxling: efterträdaren kommer från egen familj

– finansiering och köpets beskattningsfrågor av central betydelse

– både säljare och köpare är målgrupper

– företagsbörsen som en alternativ handelsplats

Ta kontakt

Kontakta oss ifall ni i ert företag har ett ägar- eller generationsskifte framför er. Vi planerar tillsammans de nödvändiga åtgärderna och deras effektiva schemaläggning.

Ifall du är intresserad att bli företagare genom att köpa ett befintligt företag eller om du vill utvidga din verksamhet genom företagsköp, kontakta oss. Vi känner till flera företag i regionen i tyst försäljning.

Anthony Hannus
företagsrådgivare
Tfn: 050 322 2986 
E-post: anthony.hannus@krs.fi

kuva46

Tilläggsinformation

Projektperiod: 1.4.2017–31.12.2021

Projektet genomförs tillsammans med Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia.