Utvecklingsstöd

NTM-centralen erbjuder, i samarbete med ett flertal experter i landet, olika former av stöd och skräddarsydda lösningar till sm-företag som vill utveckla sin affärsverksamhet, växa och internationalisera sig.

Utvecklingsstöd

Utvecklingsstöd för företag beviljas, enligt prövning, för välplanerade projekt som uppfyller lönsamhetsförutsättningarna och som bedöms ha betydande effekt på företagets

– start

– utvidgning eller förnyelse

– innovationsverksamhet eller kompetensförbättring

– tillväxt eller internationalisering

– produktivitet eller energi- eller materialeffektivitet.

Understöd för utvecklingsåtgärder och investeringar

Företag kan även söka om understöd för utvecklingsåtgärder och investeringar. Med utvecklingsåtgärder avses bl.a.

– utvecklande av företagets affärskompetens

– internationalisering

– utveckling av produkter, tjänster och produktionsmetoder

– beredning av projekt

– samt annat motsvarande av företagsverksamheten.

Understödet är högst 50 %.

Företag kan även söka stöd för följande utvecklingsutgifter:

– utgifter för anskaffning av tjänster och sakkunniga utifrån

– utgifter för deltagande i en utställning eller mässa som ordnas utomlands

– utgifter för resor till utlandet, inklusive de delar av resorna som företas i Finland

– utgifter för råvaror och halvfabrikat i samband med produktutveckling

– lönekostnader, förutom arbetsgivaravgifter och indirekta utgifter, dvs. utgifter som ersätts i procent i vars belopp godkänns 15 procent av lönekostnaderna.

Understödet utgör högst 20 %.

Företagsfinansiering i Västra Finland 2020

www.ely-keskus.fi

Utvecklingstjänster

Utvecklingstjänster för företag är avsedda för små och medelstora företag med potential att utveckla och öka sin affärsverksamhet samt att ge sysselsättning. Tjänsterna är

– utvecklingskartläggning

– analys

– konsulteringar och utbildning

– konsultering inom kommersialisering av innovationer kan beviljas även startande företag.

Utvecklingskartläggning av företagets utvecklingsbehov på webben är avgiftsfri.

Företagsutvecklingstjänster

Observera att projektet får inte påbörjas förrän stödansökan är anhängig. Innan NTM-centralens finansieringsbeslut har kommit genomför sökanden åtgärden på sitt eget ansvar.