Företagsstöd från landsbygdsprogrammet

Stöd som beviljas av landsbygdsenheten vid Österbottens NTM-central kan sökas av

– mikro- och småföretag på landsbygden som inleder, utvidgar eller utvecklar sin verksamhet

– utvidgning av gårdsbruksenhetens verksamhet så att den gäller även annat än jordbruk

– små och medelstora företag i hela landskapet med verksamhet inom första gradens förädling av jordbruksprodukter.

Investeringsstöd kan beviljas för

– uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning

– anskaffning av nya maskiner och anordningar eller långfristiga immateriella anläggningstillgångar, som har väsentlig betydelse för inledande eller utvidgande av affärsverksamheten.

Stödbeloppet beror på företagets storlek och på vilket nationellt stödområde företagets hemort är belägen.

För små företag (färre än 50 arbetstagare) är andelen 20 %, för förädling av jordbruksprodukter 20–35 %. Minimikostnad är 10 000 € (när stödet utgör 20 %).

Nya stödformer

Nyetableringsstöd

Nyetableringsstödet är till för inledande av företagsverksamhet. Ett verksamt mikro- eller småföretag kan ansöka om nyetableringsstöd för förnyelse av verksamheten.

Stöd kan beviljas exempelvis för

– köptjänster som behövs för utvecklande av affärsverksamheten

– för produktutveckling

– för utarbetande av marknadsföringsplan och eller för en studie om exportmöjligheter.

Därutöver kan nyetableringsstöd beviljas till nya och verksamma mikro- och småföretag för genomförande av sådana försök som främjar marknads- och kundbaserade innovationer.

Stödet är högst 35 000 euro. För innovativa försök kan högst 10 000 euro beviljas.

Genomförbarhetsstudie

Företaget kan med hjälp av en genomförbarhetsstudie utreda de ekonomiska, tekniska och funktionella förutsättningarna. Stödet utgör 40–50 % av de stödberättigade kostnaderna och beviljas i första hand för utomstående experttjänster.

Regelmässigt lämnas följande branscher och åtgärder utanför stöd:

– trafik och transport, förutom konstruktioner inom bioenergi-branschen

– detalj-, partihandel och import

– personliga tjänster på lokal marknad (t.ex. barberar-frisörsalonger, massörer, skönhetssalonger)

– jordbyggnadsbranschen

– byggbranschen inkl. VVS och el, om företagets verksamhet omfattar endast entreprenad

– förplägnadsverksamhet, såsom barer, caféer och lunchrestauranger med undantag för turismverksamheten

– fortskaffningsmedel, bl.a. traktorer och maskiner som används inom byggbranschen

– bilanskaffningar

– uthyrningsverksamhet, förutom uthyrningsverksamhet som bedrivs inom turismbranschen

– häst- och travstall med mindre än 10 hästplatser

Närmare information om företagsstöd för landsbygden

Företagsstöd

Ansökning

Ansökningar kan göras på Hyrrä-tjänsten:

Livsmedelsverkets Hyrrä-tjänst

OBS! Projektet får inte påbörjas förrän stödansökan är anhängig. Innan NTM-centralens finansieringsbeslut har kommit genomför sökanden åtgärden på sitt eget ansvar.