Ägo- och generationsskiften

business krs 1

Det finns ingen anledning att alltid uppfinna hjulet på nytt! Om möjligheten att köpa ett företag finns, som är aktivt inom just det område du tänkt dig, är det skäl att se över den möjligheten. Du kan då i bästa fall få en lättare start med ett befintligt kundunderlag från början.

Kom ihåg att analysera företaget noggrant innan du gör några beslut. Det finns inget standardiserat system för ägo- och generationsskiften utan rätt samarbetspartners och den egna aktiviteten är A och O.

Olika bolagsformer – olika köp

Vid köp av aktiebolag köper du så att säga aktierna av ägarna. Du kan antingen köpa aktierna direkt eller genom ett nybildat aktiebolag. Det sist nämnda ger andra möjligheter till kapital genom lån. Diskutera med en rådgivare vilken som skulle vara den bästa lösningen.

När det gäller mindre företag köper man vanligen själva verksamheten och då får det säljande företaget betalningen. En enskild firma köps direkt av den enskilde näringsidkaren.

Priset

Priset för ett företagsköp kan inte fastställas objektivt utan är alltid en överenskommelse mellan den enskilda säljaren och köparen. Man värderar vanligen ett företag utgående från avkastning och tillgångar. Då utgår man samtidigt ifrån att företagets verksamhet fortlöper som tidigare. Priset kan alltså sägas basera sig på företagets senaste prestationer. Ett företag som exempelvis har ny patenterad teknik så bedöms priset i stället enligt framtida avkastningsmöjligheter.

Värdet kan uppskattas väldigt olika av parterna, det grundläggande verktyget är då att se på företagets ekonomi, resultat- och balansräkning. Ett aktiebolags bokslut är offentligt och fås, per beställning, från Patent- och registerstyrelsen (www.prh.fi) , men en enskild firma har inga offentliga bokslut. Då måste bokslut begäras av näringsidkaren, säljaren. Viktiga poster att granska i bokslutet är bl.a. tillgångar, skulder, företagarens lön och lagerutvecklingen. Helst ska flera år kunna analyseras för att ge en rättvis bild av företagets resultatutveckling.

Analysera företagets siffror och kontakta en rådgivare, exempelvis från näringslivscentralen eller banken, för diskussion av din analys.

Affärsplan och budget

Då du gjort analyseringen är det följande steget att göra en affärsplan och en budget, till exempel med hjälp av samma program som nystartande företag använder (Lissu). Utgå från det nuvarande materialet och de planer du gjort upp för att producera försäljningsbudget, kapitalbehov/finansiering, resultatbudget och likviditetsbudget.

Att förbereda ett ägarskifte

Med ett generationsskifte menar man att företagets ägande övergår i den närmaste familjekretsen. Det som skiljer ett företagsköp från ett generationsskifte är främst skattelättnader som kan fås vid ett generationsskifte. Ofta är man också mera benägen att använda mindre köpesummor och donationer då det handlar om den nära familjen.

Det finns inga standardmodeller för hur ett generationsskifte måste genomföras och det är ofta frågan om en lång och tidskrävande process. Det är därför bra att börja i god tid så att man hinner med alla delar.

Det mest tidskrävande skedet kan vara att utreda vem som fortsätter företagsverksamheten och med vilken eller vilka ägarandelar. Före ägarskiftet kan man förminska skattepåföljder t.ex. genom ändringar i bolagsformen eller bolagsavtalet, dividendutdelning, fördelning, riktad aktieemission samt genom att skaffa egna aktier. Dessa är tidskrävande åtgärder och sakkunnighjälp är till stor nytta.

Att köpa företag-analys (PDF)

Avtal om överlåtelse av affarsverksamhet-checklista (PDF)