Stöd för ensamföretagare

Stöd för ensamföretagaren som påverkats och fått ekonomiska svårigheter på grund av corona-epidemin.

Med denna blankett kan du söka stöd om ditt företags hemkommun enligt YTJ-registret är Kristinestad. Företagets hemkommun är nödvändigtvis inte samma som den kommun du bor i och vars kommun företaget utövar verksamhet i. Du kan kontrollera ditt företags hemkommun och andra uppgifter i YTJ-registret. Om företagets hemkommun är annan är Kristinestad ska du söka från den kommunen, det vill säga inte via denna blankett.

Stödet kan beviljas åt en ensamföretagare som bedriver ekonomisk verksamhet på heltid i Finland och frilansare som inte har anställda eller företagarkollegor. Företagaren bör kunna påvisa att företagets ekonomiska situation har försämrats efter årsskiftet på grund av coronaviruset. Företaget får inte ha haft ekonomiska svårigheter före coronakrisen och för får inte ha skatteskulder.

Stödets storlek är 2000€ och är en engångssumma. Stödet beviljas för att täcka de kostnader som finns i företaget och för att verksamheten ska kunna fortsätta.

Stödet kan utbetalas för kostnader som uppkommit mellan perioden 16.3.2020-31.8.2020. Stödet är tidsbundet och kan sökas fram till 30.9.2020.

 

Sökandens grunduppgifter

Personbeteckning endast om FO-nummer saknas

Du kan kontrollera informationen i YTJ-registret.

Behövs endast då en e-postadress inte finns. 

Ange kontonumret i IBAN-format, till exempel "FI00 0000 0000 0000 00".Beskrivning av verksamhetenFörutsättningar för beviljande av stöd:

Stödet kan fås med följande förutsättningar:

  1. Sökanden är oavsett verksamhetens juridiska form och finansieringssätt, en företagare som ensam och på heltid bedriver ekonomisk verksamhet i Finland, som inte har anställd arbetskraft och som har en företagarpensionsförsäkring (FöPL-försäkringsnummer) eller som kan visa upp en företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro per år. Om företagets verksamhet har inletts för mindre än 6 månader sedan måste man kunna påvisa att den inkomstström som redan genererats skulle, om den hade fått fortsätta, ha lett till en fakturering på 20 000 euro under en tidsperiod på 12 månader.
  2. Ensamföretagaren anses ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet ifall affärsverksamheten har varit lönsam på basis av årets 2019 bokslut eller skattedeklaration. Ifall ensamföretagaren har skatteskulder, ska denne ha en betalningsplan för skatteskulden som godkänts av Skatteförvaltningen. I bedömningen av verksamhetens lönsamhet kan man beakta ensamföretagarens utredning över exceptionell situation år 2019.
  3. För att bestyrka att den ekonomiska situationen försvagats och omsättningen för ensamföretagarens företagsverksamhet har minskat fr.o.m. 16.3.2020 ska företagaren inlämna kopior av bokföringen och/eller kontoutdrag (kostnader och försäljningsintäkter). Den ekonomiska situationen tolkas som betydligt försämrad ifall företagets försäljningsintäkter har sjunkit över 30 %.Sökandens de minimis-stöd

De minimis-stöd innebär offentligt företagsstöd vars belopp Europeiska Unionen tolkat vara så litet att det inte snedvrider konkurrensen eller inverkar på handeln mellan EU:s medlemsstater. Ett företag kan beviljas högst 200 000 euro de minimis-stöd under tre på varandra följande skatteår. Till företag som tillhandahåller tjänster för transport av varor som vägtransport är stödet maximalt  100 000 euro. Av stödbeslutet framgår om stödet är ett de minimis-stöd. Företaget ska själv se till att det totala de minimis-stödet som beviljats med olika beslut inte överskrider maximibeloppet.

Tilläggsinformation: https://tem.fi/sv/stod-av-mindre-betydelse-de-minimis-stod- Plan för stabilisering av verksamheten

Stödet för ensamföretagare är ett fast belopp på 2000 euro som betalas för ensamföretagarens kalkylmässiga kostnader som uppstår för att driva företaget ex. kostnader för lokaler och utrustning som förvärvats för att bedriva affärsverksamheten samt redovisnings- och kontorsutgifter. Då engångsersättningen beviljas anses lön som företagaren betalar till sig själv inte som kostnader.Bilagor

Tillåtna filformat: doc, docx, dotm, dotx, jpeg, jpg, pdf, png, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, zip, zipx.Villkor

Då kommunen beviljar bidrag på basis av denna ansökan uppkommer mellan understödstagaren och kommunen ett avtal i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) 7 § 3 mom. på vilket följande villkor tillämpas:

  • Stödet får användas för att säkerställa ensamföretagarens ekonomiska situation under coronaepidemin och efter den. Stödet får användas endast för detta ändamål.  Stödet får inte överföras till annan part eller person.
  • Bidragets summa är 2 000 euro. Bidraget är stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) i enlighet med kommissionens förordning nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
  • Kommunen betalar stödet till det bankkonto som uppgetts i ansökan.
  • Stödmottagaren ska utan dröjsmål återbetala bidrag som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund.  Vid missbruk i samband med ansökan om stöd kan kommunen återkräva utbetalt bidrag.
  • Stödmottagaren förbinder sig att vid behov ge den kommun som beviljat stödet nödvändiga uppgifter för att bevisa att stödet inte använts i strid med villkoren.