Finansieringsalternativ

business krs 20

 

Vid startande av ett nytt företag eller vid utvecklande av ett etablerat företag behövs vanligen någon form av externt kapital. Det finns några olika alternativ att tillgå, som kan delas in i följande kategorier: banker, riskkapitalister, offentliga finansiärer.

Banker

Bankerna arbetar enligt principen om minsta möjliga risk för företagaren och banken själv och lånar ut pengar mot säkerhet. Bankerna kan också erbjuda olika typer av lånefinansiering, med räntor, amorteringar och säkerheter. För att få banklån krävs en väl utförd affärsplan och noggranna kalkyleringar över företagets ekonomiska utveckling. Bankerna samarbetar med Finnvera, som är en offentlig organisation, som erbjuder olika krediter samt borgensförbindelse. Om Finnvera kan Du läsa nedan under "offentliga finansiärer".

Riskkapitalister

Riskkapitalister och så kallade affärsänglar är företag eller privatpersoner som investerar i olika verksamheter för att få aktier i utbyte mot sin investering. Det innebär att du som företagare ska vara villig att ge ifrån dig en del av aktierna, dvs ägandet i bolaget. Riskkapitalister är oftast intresserade av företag som har ett snabbt tillväxtpotential och ofta satsar på den internationella marknaden.

För mera information besök Finlands riskkapitalförenings hemsida: http://www.fvca.fi/

Offentliga finansiärer

De vanligaste offentliga organisationerna som stöder företagsverksamhet på såväl lokal som nationell nivå är: TE-centralen, TEKES, och NTM-centralen. Oftast krävs medfinansiering från företagets sida för att dessa organisationer ska bidra.

En offentlig finansiär som lånar ut pengar är Finnvera. Finnvera har ett brett urval av krediter att erbjuda, bl.a. minilån och borgenslån. Finnvera har ett nära samarbete med bankerna.

 Finnvera, SMF-borgen

Arbets- och näringsministeriet 3.9.2019 10.23 Pressmeddelande Finnvera och Europeiska investeringsfonden (EIF) har ingått ett garantiavtal som innebär att närmare 190 miljoner euro i ny lånefinansiering ställs till förfogande för tillväxtorienterade finländska företag inom de två närmaste åren.

 

I och med avtalet lanserar Finnvera en ny produkt, SMF-borgen, vars syfte är att förbättra möjligheterna för tillväxtorienterade små och medelstora företag att få lånefinansiering för olika investerings-, driftskapital- och produktutvecklingsbehov.  Genom sin motgaranti garanterar EIF 50 procent  av den SMF-borgen som Finnvera beviljar. Enligt uppskattning kommer åtminstone 2 000 finländska företag att kunna dra nytta av den finansiering som beviljas på basis av avtalet.

 

Denna finansiering möjliggörs tack vare en garanti från COSME och Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som grundats enligt investeringsplanen för Europa (Juncker Plan). COSME, dvs. programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag, är ett finansieringsprogram vars syfte är bl.a. att göra det lättare för små och medelstora företag att få finansiering.

 

 

Den nya borgen avhjälper bristen på säkerheter hos tillväxtorienterade SMF-företag

 

 

SMF-borgen är en garanti utan säkerhet som beviljas för 80 procent av ett banklån på högst 150 000 euro. Den är avsedd att tillgodose finansieringsbehov hos tillväxtorienterade och lönsamma små och medelstora företag som grundats för över tre år sedan.  Finnveras borgensandel av 80 procent har en stor betydelse särskilt för sådana företag inom t.ex. servicesektorn, handeln, eller IT-sektorn som inte kan lämna några realsäkerheter till bankerna. Finnvera kräver inte heller någon självfinansieringsandel av de företag som ansöker om SMF-borgen.

PDF -  Finansieringslänkar