Västkustens tillsynsnämnds miljösektions kungörelse

26.04.2023

Miljöskyddslagen 85 §
Marktäktslagen 19 §

Sökandens namn
Maansiirtoliike Ulfves Oy

Plats (by, lägenhet, RNr)
Dagsmark, Kristinestad
Fastighet: 287-405-13-23

Verksamhetens art
Återtagande av ansökan om marktäktstillstånd

Beslut
Godkändes 19.4.2023 § 28

Bilagor
Kungörelse (pdf, 80 kb)

Beslutet finns tillgängligt på webbplatsen www.korsholm.fi och vid Västkustens miljöenhet, avdelningen i den kommun verksamheten placeras. Närmare uppgifter fås från:
Korsholm, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, tfn 06 327 7111
Kristinestad, Skolgatan 11, 64100 Kristinestad, tfn 06 327 7111
Närpes, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes, tfn 06 224 9111

Besvärstid: 4.5–2.6.2023

I beslutet får ändring sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besväret sänds till Vasa förvaltningsdomstol inom trettio (30) dagar efter beslutets delfående med undantag av delfåendedagen.

Enligt förvaltningslagen 62 a § 3 mom. anses delfåendet av beslutet ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten för beslutet.

Delfåendedagen för beslutet är 3.5.2023

26.4.2023 Lisa Martens, Byråsekreterare

Gå till "Offentliga meddelanden"