Vasa förvaltningsdomstols kungörelse - 1192/2022

16.11.2022

Besvär över beslut enligt vattenlagen

Enligt 15 kapitlet 3 § i vattenlagen ska Vasa förvaltningsdomstol genom offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen delge besvär över beslut som tillståndsmyndigheten, den statliga tillsynsmyndigheten eller den kommunala miljövårdsmyndigheten har meddelat med stöd av vattenlag samt över beslut som har meddelats vid en dikningsförrättning. Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 § i kommunallagen publiceras i kommunerna inom det område som påverkas av projektet.

Tillståndssökanden Arvi Siili Oy har inlämnat till Vasa förvaltningsdomstol ett besvär över beslut av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 5.9.2022 nr 138/2022 i ett tillståndsärende enligt vattenlagen.. Beslutet gäller marktäkt i Korsbäcks grundvattenområde, Kristinestad.

Denna kungörelse och besväret hålls tillgängliga på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol under tiden 16.11. – 14.12.2022. Information om kungörelsen ska publiceras i Kristinestads stad.

Vasa förvaltningsdomstol ger de parter som ärendet särskilt berör tillfälle att avge bemötande. Bemötandet ska inlämnas till Vasa förvaltningsdomstol senast 14.12.2022. Tillståndssökanden samt myndigheter ges skilt tillfälle att avge bemötande.

Gå till "Offentliga meddelanden"