Vasa förvaltningsdomstols interimistiska beslut 25.6.2019

27.06.2019
Ärende: Ansökan om förbjudande av verkställighet i ett kommunalärende Sökande: Lars Riissanen och May Riissanen
Beslut som ansökan avser:

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 1.11.2017 § 47 (Justering av taxa samt avgift för partivatten; KRS-Vatten)
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 21.2.2018 § 34 (Samhällsbyggnadsnämnden avslår Lars och May Riissanen begäran om omprövning av beslutet 1.11.2017 § 47. )

Vasa förvaltningsdomstol har genom sitt interimistiska beslut 25.6.2019 Nr 19/0241/1 avslagit ansökan om förbjudande av verkställighet

Kristinestad 27.6.2019

Stadsstyrelsen i Kristinestad

 

Denna kungörelse har publicerats i allmänna datanätet (www.kristinestad.fi) 27.6.2019.

Dan Anders Sjöqvist, kanslichef

Gå till "Offentliga meddelanden"